Yönetmelikler

Atık Yönetimi
 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ekler 
 Maden Atıkları Yönetmeliği  Ekler  Değişiklik
 Bitkisel Atık Yağlarının Kontrolü Yönetmeliği
 Atık Yönetimi Yönetmeliği Ekler Değişiklik Ekler
 Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Ek-1 Ek-2 Ek-3 Ek-4 Ek-5 Ek-6 Ek-7 Ek-8 Ek-9 Ek-10 Ek-11
 Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerin
Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik
 Ekler
 Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
 Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ek-1-2-3 Ek-4 Ek-5 Ek-6 Ek-7 Ek-8 ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Değişiklik
 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik Değişiklik
 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik Değişiklik
 Hafriyat Toprağı – İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ekler
 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ekler Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
 Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ekler Atık Listesi ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
 Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik Değişiklik Ekler
 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ekler Değişiklik Değişiklik ( Yürürlükten Kaldırılmıştır. )
 Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Ek-1
 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ekler Değişiklik ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik
 Elektrikli Ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
 Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik Değişiklik
 Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik

Hava Yönetimi
 
Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Ekler 

 Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Ekler Değişiklik Ekler
 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik Ekler Değişiklik
 Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik Değişiklik Değişiklik 
 Benzin ve Motorin Türlerinin Çevresel Etkilerine Dair Yönetmelik
 Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği Ekler
 Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü İle Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
 Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Ek-1
 Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik
 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Ekler
 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ( 01.03.2008 tarih ve 26803 sayılı
R.G.de yayınlanan değişiklik işlenmiştir. )
 Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik
 Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği Ekler ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
 Büyük Yakma Tesisleri ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
 Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
 Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )

Kimyasallar Yönetimi
 Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik Ekler
 Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik Ekler ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Ekler Değişiklik Değişiklik Ekler
 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği
 Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Değişiklik ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
 Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına
İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik
 Değişiklik ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
 Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik Ekler Değişiklik Değişiklik ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
 Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Ekler ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
 Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik Ekler ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
 Radyoaktif Maddelerin Güvenli Taşınması Yönetmeliği Ekler
 Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama Yönetmeliği
 Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik

Enerji Yönetimi
 Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği
 Enerji Kaynaklarının ve Enerji Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Ekler Değişiklik
 Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Ekler
 Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik Ekler
 Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik
 Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzerine Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği
 Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği Ekler
 Elektrik Enerjisi İmdat Grupları ve Otoprodüktör Tesisleri Ruhsat Yönetmeliği
 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Su ve Toprak Yönetimi
 
Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliği Ekler
 Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Uygulama Yönetmeliği Ekler Değişiklik
 İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik Ekler 
 Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemleri Hakkında Yönetmelik Ekler 
 Atıksu Toplama Ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik Ekler
 Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği Ekler
 Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik Ekler
 Yüzeysel Su Kalitesi Yönetmeliği Ekler Değişiklik Değişiklik
 Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik Ekler
 İçme Suyu Elde Edilen veya Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik Ekler
 Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Değişiklik
 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Ekler Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik
 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Ekler Değişiklik Değişiklik
 DSI Yeraltısuyu Ölçüm Sistemleri
 DSI Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği Değişiklik
 Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden
Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik
 Ekler Ekler Karar Değişiklik Değişiklik
 Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik
 Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak
Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
 Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik
 Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara
Dair Yönetmelik
 Ekler Değişiklik Değişiklik
 Kum, Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği
 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
 İçme Suyu Elde Edilen ve Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik
 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik

Maden Yönetimi
 Maden Sahaları İhale Yönetmeliği Ekler 
 Maden Yönetmeliği Ekler 
 Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği Değişiklik
 Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği Ekler ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
 I(a) Grubu Uygulama Yönetmeliği Ekler Değişiklik
 Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği
 Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği
 Madencilik Faaliyetlerinde İzin Yönetmeliğinde

Petrol Yönetimi
 Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği Ekler
 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği
 Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik Değişiklik Değişiklik
 Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik
 Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik Değişiklik
 Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

İzin ve Denetim
 Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ekler Düzeltme Değişiklik
 Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında
Yönetmelik
 Ekler Değişiklik
 Çevre Denetimi Yönetmeliği Değişiklik
 Çevre Gorevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
 Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ekler Ekler Değişiklik Değişiklik Değişiklik ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )

Ölçüm ve İzleme
 Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği Ekler
 Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği Ekler ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )

Diğer
 Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
 Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Ekler
 Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği Ekler 
 Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik Ekler
 Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği
 Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik
 Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik
 Sürdürülebilir Yeşil Binalar İle Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik
 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik Değişiklik
 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ( Yürütülmesinin durdurulması talebinin reddine karar verildiği belirtilmekte olan yazıya ulaşmak için tıklayınız.) ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
 Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
 Çevre ve Şehircilik Şurası İle Çalışma Gruplarının Oluşumu ve Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 Kızartmada Kullanılmakta Olan Katı ve Sıvı Yağlar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışm Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 Uygunluk Değerlendirme Kuruşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği
 Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat Değişiklik Değişiklik Değişiklik Düzeltme Değişiklik
 Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar
 Ce” İşareti Yönetmeliği
 Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Ekler
 İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği
 Kontrollü Alanlarda Çalışan Harici Görevlilerin İyonlaştırıcı Rasyasyondan Kaynaklanabilecek Risklere Karşı Korunmasına Dair Yönetmelik
 İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik
 Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği Değişiklik
 Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik
 Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği Ek-1 Ek-2 Ek-3 Ek-4 Ek-5 Ek-6 Değişiklik Değişiklik
 Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik
 Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik
 Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Değişiklik ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
 Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik Ekler
 Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik Ekler Değişiklik
 Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği Değişiklik
 Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik Değişiklik
 Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği Değişiklik
 Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik Ekler
 Özel Hastaneler Yönetmeliği Ekler Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik
Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Ekler
 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik Değişiklik( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
 2005/9207 İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile ilgili önemli linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Referans Belgeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları