Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Hizmetlerimiz; TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen ve bu kapsamda Çevre Yönetim Hizmeti sunan bir kuruluştur.

Çevre Danışmanlık (Yönetim) Hizmetlerimiz 
• Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması
• Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlanması
• İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının Alınması
• Geçici Faaliyet Belgesinin Alınması
• Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması
• Geçici Faaliyet Belgesinin Alınması
• Çevre İzin ve Lisans Belgesinin Alınması
• Teknik Uygunluk Raporlarının Hazırlanması
• İç Tetkik çalışmalarının yapılması
• Eğitim çalışmalarının yapılması
• Endüstriyel Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması ve Onay Alınması
• Çevre Mevzuatları kapsamında beyan/ bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
• Atıksu Görüş Yazısı/ Deşarj İzin Belgelerinin Alınması
• Kütle Denge Tablolarının Doldurulması/ tesis yetkililerine yönelik eğitim çalışmaları
• ÇED Görüş Yazılarının Alınması
• Atık Yönetimi Danışmanlığı (Atık sahalarının ilgili mevzuatlara uygun oluşturulmasına yönelik danışmanlık hizmetleri, Atıkların kaynağında ayrı toplanmasına yönelik planlama ve eğitim hizmeti, Atık gönderim çalışmalarının organizasyonu)
• Kapasite Raporlarının Alınması
• Kapasite Raporlarının Güncellenmesi Çalışmaları ve Müracaatlarının Yapılması
• Çevresel Risk Değerlendirmesi ve Raporlandırma
• Yasal Şartlara Uyum Tablolarının Hazırlanması
• Yeşil Yıldız Belgesi Danışmanlık Hizmeti
• Sera Gazı İzleme Planlarının Hazırlanması, Sera Gazı Doğrulama Raporlarının Hazırlanması

Çevre İzinleri
• Emisyon Konulu Çevre İzni
• Çevresel Gürültü Kontrolü Konulu Çevre İzni
• Atıksu Deşarjı Konulu Çevre İzni
• Derin Deniz Deşarjı Konulu Çevre İzni

Çevre Lisansları
• Geri Kazanım Lisansı
• Bertaraf Lisansı
• Ara Depolama Lisansı
• İşleme Lisansı
• Arındırma Lisansı

• İç Tetkik Soru Listesi Örneği
• Atık Yönetimi ( Ambalaj Kod ve ŞifreAtık Yağ Beyan FormuEndüstriyel Atık Yönetim Planı)
Endüstriyel (Tehlikeli ve Tehlikesiz) Atık Yönetim Planı İncele
Çevre Görevlisi ve Danışmanlık Firmalarının Kullanacağı Formatlar;

  1. Aylık Faaliyet Raporu
  2. İç Tetkik Raporu
  3. Eğitim Raporu

Şemalarla Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Mevzuatı
Çevre Mevzuatları Kapsamında İl Müdürlükleri ve Sanayiciler Tarafından
Sağlanması Gereken Veri ve Bilgi Akışı

 Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ekler Düzeltme Değişiklik
 Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında
Yönetmelik
 Ekler Değişiklik
 Çevre Denetimi Yönetmeliği Değişiklik
 Çevre Gorevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ekler Ekler Değişiklik Değişiklik Değişiklik ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile ilgili önemli linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları