Deşarj İzin / Ruhsat İşlemleri

DEŞARJ İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Deşarj İzni Başvuru Formu (Tüm bilgiler doldurulmuş ve tesis yetkilisi tarafından imzalanmış olacaktır)
 3. Genel blok akım şeması ve açıklaması (Arıtma tesisi ile ilgili olanlar da eklenecektir)
 4. Tesis yerleşim planı (Vaziyet planı)
 5. Arıtma Tesisi Proje Onay Belgesi 2005/5 sayılı Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Genelgesi hükümleri gereğince;
  • 27 Nisan 2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış olan atıksu arıtma tesisleri için proje onayı gerekmektedir. Proje onayı olmayan atıksu arıtma tesisleri için proje onayı başvurusu istenecektir.
  • 27 Nisan 2004 tarihinden önce kurulmuş veya proje ihalesi yapılmış ancak inşaatı başlamamış olan atıksu arıtma tesisleri bu Genelge hükümlerinden muaf tutulacaktır. Ancak; işletmeler bu tarihinden önce atıksu arıtma tesislerini kurduklarını, proje ihalesini yaptıklarını veya inşaatına başladıklarını resmi bir belge ile ispatladıkları taktirde; deşarj izin işlemleri için, atıksu arıtma tesisine ait proje raporu ve atıksu arıtma tesisine ait planların bulunması yeterli olacaktır.
 6. Atıksu analiz raporları (En az üç adet kompozit numune analiz sonucu)
  • Analizlerin Çevre ve Orman Bakanlığından Ön Yeterlilik/Yeterlilik Belgesi bulunan Laboratuarlarda yaptırılması gerekmektedir
  • Numuneler İl Müdürlüğümüz personeli tarafından alınacaktır
 7. İşletme kanalizasyon akım şeması veya altyapı projesi. Atıksu Arıtma Tesisi, Deşarj noktası ve koordinatları (GPS Koordinatları), Alıcı Ortam yeri belirtilecek
 8. Fosseptik kullanımı varsa ve fosseptiğin vidanjörle çekildiğine dair belge, makbuz v.s.
 9. Atıksuların arıtılması sonucu oluşacak arıtma çamurlarının tasfiye ve bertarafına ilişkin bilgiler
 10. ÇED Yönetmeliği kapsamında görüş yazısı
 11. A) İşletme ruhsatı veya yapı kullanma izni VARSA başvuru dosyasına eklenecek
  B) İşletme ruhsatı veya yapı kullanma izni YOKSA
  • 12.10.2004 tarihinden önce kurulmuş olan tesisler; bu tarihinden önce faaliyette olduklarını resmi bir belge ile ispatlayacak (Su, elektrik, doğalgaz faturası, belediyesinde alınmış resmi yazı v.b.)
  • 12.10.2004 tarihinden sonra kurulmuş olan tesisler için inşaat ruhsatı dosyaya eklenecektir
 12. Gelecek 5 yıl için öngörülen değişikliklere ilişkin bilgiler
 13. İlgili yönetmeliklere uyulacağına dair noter onaylı taahhütname
 14. İşletmeye ait fotoğraflar (CD ortamında sunulacaktır.) (İşletme sahası, atıksu kaynakları, arıtma tesisi girişi, arıtma tesisi üniteleri, arıtma tesisi çıkışı, deşarj noktası vb.)

   Proje Onay Başvuru Formu
   İş Termin Plan Formu
   Genelge 2005-5
   Genelge 2006-15
   Genelge 2006-21

DKK RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Bağlı olduğu Şube Müdürlüğünden alınmış Kanal Katılım  bedellerinin ödendiğine dair belge.
 2. Arıtma tesisi olanlar için mes’ul Mühendis sözleşmesi  ve/veya 4 aylık çalışma belgesi.
 3. AAB borcunun olmadığını gösterir belge (ilgili Ruhsat Müdürlüklerince verilecektir).
 4. Vergi sicil numarası ve bağlı olduğu vergi dairesi.
 5. Binaya ait yapı ruhsatı veya iskan belgesi (içme suyu havzasında faaliyet gösteren firmalar için)
 6. Tapu fotokopisi ve adres bilgileri (içme suyu havzasında  faaliyet gösteren firmalar için)

Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı Başvuru Formu Değişiklik


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile ilgili önemli linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları