Geçici Faaliyet Belgesi

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ EK 3A/ EK 3B KAPSAMINDA YAPILACAK BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

  1. Geçici Faaliyet Başvurularının yapılabilmesi için ÇİLY Ek 3A’ sında ve Ek 3B’ sinde tanımlanan Bilgiler ile Ortak Belgeler ve Özel Belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması gerekmektedir.
  2. Geçici faaliyet belgesi başvuru dosyasında Ek3A(Başvuru formu) ‘da yer alan bilgilerin ve Ek-3B (ortak belgeler ) bölümünde yer alan belgelerin bulunması gerekmekte olup, Ek-3B(özel belgeler) ‘de yer alan belgeler ise işletmenin tabi olduğu çevre izin/lisans konusuna göre dosyaya eklenecektir.
  3. Yönetmeliğin amacına uygun olarak bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde değerlendirme yapılabilmesi için işletmenin yapacağı geçici faaliyet belgesi başvurusunun, işletmenin tabi olduğu tüm izin/ lisans konularını içermesi gerekmektedir.
  4. Başvurular sadece Bakanlığımızca yetkilendirilmiş çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık firmaları tarafından elektronik ortamda yapılacaktır.
  5. Geçici faaliyet belgesi başvurularının; Ek-1listesinde yer alan işletmeler için Bakanlığa,
    Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ ne yapılması gerekmektedir. İşletme adına aynı adreste yer alan EK-1 ve EK-2 listesine tabi entegre faaliyet veya tesislerin birlikte bulunması halinde başvuruların bir bütün olarak Bakanlığa yapılması gerekmektedir.
  6. Yetkili mercilerce başvuru değerlendirme süresi 30 gündür. Bu süre sonunda başvurusunda herhangi bir sorun olmayan işletmelerin yine elektronik imza ile imzalanmış Geçici Faaliyet Belgesi yayınlanır. Geçici Faaliyet Belgesi geçerlilik süresi 1 yıldır. Belge tarihi baz alınarak ilk 6 ay dolmadan Çevre İzin ve Lisans Belgesi için başvuruların yapılması zorunludur.
  7. Geçici faaliyet belgesi başvurusunun incelenmesi aşamasında eksik bilgi/ belge tespit edilmesi durumunda yetkili merci eksiklikleri başvuru sahibine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin altmış takvim günü içinde tamamlanarak yetkili merciye sunulması zorunludur. Eksiklikleri tamamlanan başvuru yetkili merci tarafından yirmi takvim günü içinde değerlendirilir. Başvurunun uygun bulunmaması veya belirtilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak yetkili merciye sunulmaması durumunda geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilir.

Geçici Faaliyet Belgesi / Uygunluk Yazısı (İl Müdürlüğü Örneği)

Geçici faaliyet belgesi (Başvuru için gerekli belgeler)

İş Akım Şeması ve Proses Özeti Örneği

 

Geçici faaliyet belgesi verilmesi;

MADDE 8

(1) Geçici faaliyet belgesi başvurusu, EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte yapılır. Başvuru yetkili merci tarafından otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir.

(2) ) Söz konusu başvuruda herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, yetkili merci eksiklikleri başvuru sahibine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin altmış takvim günü içinde tamamlanarak yetkili merciye sunulması zorunludur. Eksiklikleri tamamlanan başvuru yetkili merci tarafından yirmi takvim günü içinde değerlendirilir. Başvurunun uygun bulunmaması veya belirtilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak yetkili merciye sunulmaması durumunda geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilir

(3) Birinci fıkraya göre yapılan başvurunun, yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, herhangi bir eksikliğin bulunmadığının belirlenmesi halinde, işletmeye bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.


Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.