İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik, 20.08.2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır. Adı geçen yönetmeliğin 6. Maddesinin 1. Fıkrası iki yıl, diğer maddeleri altı ay sonra yürürlüğe gireceği hususuna 38. Madde altında yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat kapsamında İSGÜM tarafından yapılan yerinde incelemelere bağlı olarak yetkilendirilen laboratuvarların gerek çalışmalarının izlenmesi gerekse yapılan geri beslemeler ve düzenlenen eğitimlerde verilen görüşlere bağlı olarak 24.01.2017 tarih ve 29958 sayılı Resmi Gazete ile yayımı yapılan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik bir önceki yönetmeliği 36. Madde ile yürürlükten kaldırmıştır.

İlgili mevzuatların yayımı öncesinde TÜRKAK tarafından verilen AKREDİTASYON belgesine bağlı olarak yaptığımız İş Sağlığı Ölçümleri/ İşyeri Ortam Ölçümleri/ İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri/ Kişisel Maruziyet Ölçümleri, İSGÜM sonrası İş Hijyeni Ölçümleri şeklinde adlandırılmaya başlanmıştır.

Adı geçen yönetmeliğin ek 1 inde yer alan 18 adet ölçüm parametresi aşağıdaki gibidir;

 1. Solunabilir Toz Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyeri ortamı)
 2. Toplam Toz Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyeri ortamı)
 3. Toz İçerisindeki Serbest Silis Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyeri ortamı)
 4. Havadaki Lifsi Toz (Asbest ve İnsan Yapımı Mineral Lifler) Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyeri ortamı)
 5. Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü
 6. İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümü
 7. El-Kol Titreşim Maruziyet Ölçümü
 8. Tüm Vücut Titreşim Maruziyet Ölçümü
 9. Havadaki Ağır Metallerin Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyeri ortamı)
 10. Havadaki Asit Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyeri ortamı)
 11. Havadaki Amonyak Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyeri ortamı)
 12. Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyeri ortamı)
 13. Havadaki Uçucu Organik Bileşik Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyeri ortamı)
 14. Renk Karşılaştırma Metodu ve Gaz ile Buhar Konsantrasyonu Tayini
 15. Aydınlatma Ölçümü
 16. Termal Konfor Ölçümü
 17. Elektromanyetik Alan Maruziyet Ölçümü
 18. Radyasyon Maruziyet Ölçümü

AKREDİTASYON belgesi ön şartı ile yetkilendirme yapıldığından dolayı adı geçen mevzuatın Ek1 ine bağlı kalmadan daha geniş bir kapsamda hizmet vermek isteyen laboratuvarlar AKREDİTASYON kapsamında yer alan ölçüm parametreleri/metotları üzerinden yetkilendirilmektedir. Bu anlamda Laboratuvarımız, ulusal ve uluslararası platformda daha geniş bir yelpazede hizmet verebilmek adına sürekli iyileştirme esasına dayalı gerek müşteri taleplerini gerekse bu kapsamda sektörel sorunları takip ederek İş Hijyeni ölçümleri kapsamını daha da büyütme gayreti içindedir. İş Hijyeni alanında laboratuvarımızın hizmet verdiği ölçümlere ilişkin akreditasyon kapsamı aşağıda verilmiştir:

İş Hijyeni alanında akreditasyon kapsamımız;

 

Deney Alanı – Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler
Testing field-Tested materials/products
Deney Adı / Name of Test Deney Metodu (ulusal, uluslararası standartlar, işletme içi metodlar)
Testing method(national, international standarts, in-house standarts)
İş Hijyeni
Dedektör Tüple Anlık Gaz
Ölçümü
Zehirli Gaz Veya Buhar Konsantrasyonlarının Tayini

Etilbenzen (C8H10), Etilen (C2H4), Aseton (C3H6O), Metil etil keton (C4H8O), Etilasetat (C4H8O2), Bütilasetat (C6H12O2), Etilenoksit (C2H4O), Kerosin, Heptan (C7H16), Metilmerkaptan (CH4S), Metilalkol (CH4O), 1-Bütanol (C4H10O), Metil isobutil keton (C6H12O), 2-Etoksietanol (C4H10O2), Tetrahidrofuran (C4H8O), 1,1,1-Trikloroetan (C2H3Cl3), Arsin (AsH3), İzopropilalkol (C3H8O), Fenol (C6H6O), Kresol (C7H8O), Anilin ( C6H5NH2), Etilamin (C2H7N), İnorganik gaz belirleyici, Aminler, Nitrojen dioksit (NO2), Fosfin (PH3), Nitrik asit (HNO3), Azot oksitler (NOx), Bütan (CH4), Hidrojen (H2), Vinil klorür (CH2CHCl), Etilen glikol (C2H6O2), Pentil asetat (C7H14O2), Stiren (C8H8), Divinil benzen (C6H4), α-Pinen (C10H16), Hidrojen siyanür (HCN), Fosgen (COCl2), Asetilen (C2H2), Hidrojen peroksit (H2O2), Oksijen (O2), Klorin (C20H16N4), Tetrakloroetilen (C2Cl4), Asetaldehit (C2H4O), Metilmetakrilat (C5H8O2), Bütil amin (C4H11N), Siklohekzil amin (C6H13N), Dibütilamin (C8H19N), Yağ Buharı (Oil Mist)

Örnekleme ve Ölçüm: Dedektör Tüple Anlık Ölçüm

ASTM D 4490-96
İş Hijyeni
Dedektör Tüple Anlık Gaz
Ölçümü
Zehirli Gaz Veya Buhar Konsantrasyonlarının Tayini

Diizopropilamin (C6H15N), N,N-Dimetilanilin (C8H11N), Dipropilamin (C6H15N), n-Metilanilin (C7H9N), Morfolin (C4H9NO), Pentilamin (C5H13N), Propilamin ( C3H9N), Pridin (C5H5N), o-Toludin (C7H9N), p-Toludin (C7H9N), İzopropilasetat (C5H10O2), tert-Bütanol (C4H10O), Bütil eter (C8H18O), Bütil metakrilat (C8H14O2), ter-Bütil metil eter (C5H12O), Kümen (C9H12), Siklohekzan (C6H12), Dekahidronaftalin (C10H18), n-Dekan (C10H22), Dietilbenzen (C10H14), Etilmetakrilat (C6H10O2), İzopropileter (C6H14O), n-Nonan (C9H20), 1,2,4-Trimetilbenzen (C9H12), Undekan (C11H24), Akrilonitril (C3H3N) , Asetaldehit (C2H4O), Tetrakloroetilen ( C2Cl4), Karbondisülfür (CS2), Civa buharı (Hg), Naftalin (C10H8) Bromoklorometan (CH2BrCl), Bromoform (CHBr3), 1-Bromopropan (C3H7Br), 2-Bromopropan (C3H7Br), Dibromometan (CH2Br2), 1,2-Dikloropropan (C3H6Cl2), Etil bromür (C2H5Br), Genel hidrokarbonlar, Metil izotiyosiyanat (C2H3NS)

Örnekleme ve Ölçüm: Dedektör Tüple Anlık Ölçüm

ASTM D 4490-96
İş Hijyeni

Dedektör Tüple Anlık Gaz
Ölçümü

Zehirli Gaz Veya Buhar Konsantrasyonlarının Tayini

(Kükürt dioksit (SO2), Amonyak (NH3), Karbon monoksit (CO), Hidrojen sülfür (H2S), Propan (C3H8), Karbon dioksit (CO2), Hidrojen florür (HF), Formaldehit (CH2O), Hidrojen klorür (HCl), Ozon (O3), Sülfürik asit (H2SO4), Asetik asit (CH3COOH), Formik asit (HCOOH), Asetik anhidrit (C4H6O3), Akrilik asit (C3H4O2), Bütirik asit (C4H8O2), İzobütirik asit C4H8O2), İzovalerik asit (C5H10O2), Maleik anhidrit (C4H2O3) , Metakrilik asit ( C4H6O2), Alil alkol (C3H6O), Propiyonik asit ( C3H6O2), n-Valerik asit (C5H10O2), Organik gaz belirleyici, Pentan (C5H12), Hekzan(C6H14), Trikloroetilen (C2HCl3), Tetrakloroetilen (C2Cl4), Bütadien (C4H6), Gazolin, Benzen (C6H6), Toluen (C7H8), Ksilen (C8H10), Karbon tetra klorür(CCl4), Dimetilformamid(C3H7NO),  Metil akrilat(C4H6O2), Bütil akrilat (C7H12O2), Etil akrilat(C5H8O2)

Örnekleme ve Ölçüm: Dedektör Tüple Anlık Ölçüm

ASTM D 4490-96
İş Hijyeni
Anlık Gaz Ölçümü
Oksijen (O2), Karbonmonoksit (CO), Hidrojen Sülfür (H2S), Metan (CH4, %LEL), Karbondioksit(CO2), Kükürdioksit(SO2), Nitrojendioksit(NO2) Tayini

Örnekleme ve Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre
Metodu

İşletme içi metot- ”TA.266.Rev.08”(NIOSH-NMAM 6604, NIOSH-NMAM
6601)
İş Hijyeni
Anlık Gaz Ölçümü
Karbon Monoksit (CO) Tayini

Örnekleme ve Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre
Metodu

NIOSH-NMAM
6604
İş Hijyeni
Anlık Gaz Ölçümü
Oksijen (O2)Tayini

Örnekleme ve Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre
Metodu

NIOSH-NMAM
6601
İş Hijyeni
Uçucu Organik Bileşikler
Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini

(Metanol(Metil alkol), Etanol(Etil alkol), n-Pentan, Asetonitril (Etan Nitril, Metil Siyanür), 2-Propanol (İzopropil alkol, İPA, İsopropanol, Sek-Propanol), Dietil eter(Etoksi etan, Etil eter, Etil oksit), Aseton (Dimetil Keton, Dimetil Karbonil, Propanon, Dimetil Formaldehit), Asetik asit, Dietil amin, Dikloro metan(Metilen klorür), 1-Propanol, Tersiyerbutilmetilketon (tert-Butil Metil Eter, MTBE), Vinil asetat (Asetik Asit Vinil Ester), n-Hekzan, Butanon (Etil metil keton, 2-Butanon), Etil asetat(Etiletanoat, Etil Ester, Asetik Ester), Kloroform(Triklorometan), 2-Metoksi etanol (Etilen Glikol Monometil Eter), Tetrahidrofuran(THF, 1,4-Epoksibütan, Bütilen oksit, Hidrofuran, Furanidin), Dikloro etan (1,2-Dikloro etan), Siklohekzan(Hekzahidrobenzen, Hekzametilen), İsopropil asetat(2-Propil asetat), Butanol (1-Butanol, n-Butil alkol,Butilhidrati Bütirik alkol, Propilkarbinol), Benzen, 1-Metoksi-2-propanol(Metil proxitol), Trietil amin, Triklor etilen, 1,4-Dioksan (Dietilen eter), n-Heptan, Metilsiklohekzan(Hekzahidrotoluen, Siklohekzilmetan), 4-Metilpentan-2-on (İsobutil metil keton, MIK,MIBK, 2-Pentanon, Hekzon), Pridin(Azabenzol, Azin), Toluen, Asetil aseton, n-Oktan, 1,1,2-Trikloro etan, n-Butil asetat, 1,2,4- Triklor benzen, Monokloro benzen (Kloro benzen), Etil benzen, m-Ksilen, p-Ksilen, o-Ksilen, Heptan-2-On (2-Heptanon), Stiren(Vinil benzen, Feniletilen), 2-Butoksi etanol (Butil glikol, Etilenglikolmonobütileter, EGBE), Siklohekzanon, 5-Metil heptan-3-on, Fenol(Karbolik asit), Propil benzen, Anilin(Fenilamin, Aminobenzen, Benzamin), 1,2,4-Trimetil benzen)

Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: Çözücü desorbsiyonu sonrası Gaz
Kromotografi (GC/FID)

TS ISO 16200-1
İş Hijyeni
Çalışma Ortamında Ağır Metal
Analizleri
Ağır Metal ve Bileşiklerinin Tayini
(Altın (Au), Gümüş (Ag), Alüminyum (Al), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Selenyum (Se), Kalay (Sn), Talyum (Tl), Çinko (Zn), Kadmiyum(Cd), Sodyum(Na))Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Alevli Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi (AAS)
İşletme içi metot- ”TA.268.Rev.02” (ASTM D 4185)
İş Hijyeni
Çalışma Ortamında Ağır Metal
Analizleri
Civa (Hg) Tayini

Örnekleme :Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: Soğuk Buhar Atomik Absorbsiyon
Spektroskopisi (AAS)

NIOSH-NMAM
6009
İş Hijyeni
Çalışma Ortamında Ağır Metal
Analizleri
Ağır Metal ve Bileşiklerinin Tayini
Vanadyum (V)Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Grafit Fırın Atomik Absorbsiyon
Spektroskopisi (AAS)
İşletme içi metot- ”TA.242.Rev.04” (ASTM D 4185- ASTM D 3373)
İş Hijyeni
Çalışma Ortamında Ağır Metal
Analizleri
Arsenik trioksit ( As2O3) Tayini

Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Grafit Fırın Atomik Absorbsiyon
Spektroskopisi (AAS)

NIOSH-NMAM
7901
İş Hijyeni Çalışma Ortamında Ağır Metal Analizleri Ağır Metal ve Bileşiklerinin Tayini

Kurşun (Pb)

Örnekleme: Pompa ile Filtreye Numune Alma
Analiz: Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi (AAS)

NIOSH-NMAM 7082
İş Hijyeni
Toz Ölçümü
Toplam ve Solunabilir Tozun Tayini

Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Gravimetrik

HSE-MDHS 14/3
İş Hijyeni
Toz Ölçümü
Solunabilir Tozun Tayini

Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Gravimetrik

ASTM D 4532
İş Hijyeni
Toz Ölçümü
Çalışma Ortamında Bulunan Aerosollerin Tayini

Analiz: Doğrudan Fotometrik Okuma

CEN/TR 16013-3
İş Hijyeni
Termal Konfor
Sıcak Ortamlar için WBGT (Yaş-Hazne Küre
Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan
Üzerindeki Baskısı ve PMV -PPD indislerine
göre Termal Rahatlık Şartlarının Belirlenmesi
TS EN 27243
TS EN ISO 7730
İş Hijyeni
Termal Konfor
Termal Çevrenin Ergonomisi – WBGT (Islak Ampul Küresel Sıcaklık) Endeksi Kullanılarak Isı Stresinin Değerlendirilmesi TS EN 7243
TS EN ISO 7730
İş Hijyeni

Termal Konfor

Orta Dereceli Termal Ortamlar için PMV ve PPD İndislerinin Tayini, Termal Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi TS EN ISO 7730
İş Hijyeni
Formaldehit Analizi
Formaldehit Tayini

Örnekleme: Pompa ile filtre+impingera numune
alma
Analiz: Görünür Bölge (VIS) Spektrofotometresi

NIOSH-NMAM
3500
İş Hijyeni
Amonyak
Amonyak (NH3)Tayini

Örnekleme : Pompa ile sorbent tüpe numune
alma
Analiz: Görünür Bölge (VIS) Absorbsiyon
Spektrofotometresi

NIOSH-NMAM
6015
İş Hijyeni
Alkalin Tozları
Alkalin Tozlarının Tayini (Sodyum Hidroksit
(NaOH), Potasyum Hidroksit (KOH), Lityum
Hidroksit (LiOH))Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Titrasyon
NIOSH-NMAM
7401
İş Hijyeni
Silis-Silika Kristalleri
Kristal Silika (SiO₂) Tayini

Örnekleme : Pompa ile filtreye numune alma                                                               Analiz: Görünür Bölge (VIS) Absorbsiyon Spektrofotometresi

NIOSH-NMAM
7601
İş Hijyeni
Silis-Silika Kristalleri
Kristal Silika (SiO2) Tayini

Örnekleme : Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Fourier Transform Infrared Spektroskopisi (FTIR)

NIOSH-NMAM
7602
İş Hijyeni

Silis- Silika Kristalleri

Kristal Silika (SiO2) Tayini

 

Örnekleme : Pompa ile filtreye numune alma

Analiz: Fourier Transform Infrared Spektroskopisi (FTIR)

HSE -MDHS 101/2
İş Hijyeni
Hidrojen Siyanür
Hidrojen Siyanür (HCN) Tayini

Örnekleme : Pompa ile sorbent tüpe numune
alma
Analiz: Görünür Bölge (VIS) Spektrofotometresi

NIOSH-NMAM
6010
İş Hijyeni

Karbon Siyahı

Karbon Siyahı Tayini

Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Gravimetrik

OSHA ID 196
İş Hijyeni

Manyetik Alan

İnsanların Elektrik, Manyetik Ve Elektromanyetik Alanlara (0 Hz-1 MHz) Maruz Kalmasının Ölçülmesi TS EN 50413
İş Hijyeni
Aydınlatma
İş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti
Düzeyinin Ölçümü
COHSR-928-1-IPG-039
İş Hijyeni
Gürültü
İş Mahallinde Makine ve Donanımlardan Yayılan Ses Basınç Düzeyinin Tespiti/ LAPeq TS 2673
TS EN ISO 11200
İş Hijyeni
Gürültü
Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün
Ölçülmesi
TS EN ISO 9612
İş Hijyeni
Gürültü
İhmal Edilebilir Düzeydeki Çevresel
Düzeltmelerle Yansıtıcı Bir Düzlem Üzerinde
Esas Olarak Açık Bir Alandaki İş Mahallinde Ve
Belirtilen Diğer Konumlardaki Emisyon Ses
Basınç Seviyelerinin Tayini
TS EN ISO 11201
İş Hijyeni
Gürültü
Bir İş İstasyonundaki Ve Benzer Çevresel
Düzeltmeler Uygulanmış Belirtilen Diğer
Konumlardaki Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin
Tayini
TS EN ISO 11202
İş Hijyeni
Gürültü
Bir İş İstasyonunda Ve Belirtilen Diğer
Konumlarda Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin
Ölçülmesi – Çevresel Düzeltmeler Gerektiren
Yöntemi
TS EN ISO 11204
İş Hijyeni
Gürültü
İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümü İşletme içi metot- ”TA.275.Rev.03” (TS ISO 1996-2/TS ISO 1996-2/T1)
İş Hijyeni
Gürültü
Kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin
ölçülmesi ve işitme kayıplarının tespiti
TS 2607 ISO 1999
İş Hijyeni
Titreşim
Tüm Vücudun Titreşime Maruz Kalmasının
Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
TS ISO 2631-1
(TS EN 1032+A1 ile
birlikte)
TS ISO 2631-2
İş Hijyeni
Titreşim
Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi TS EN ISO 5349-1
TS EN ISO 5349-2
İş Hijyeni
Titreşim
Hareketli Makinaların Deneye Tâbi Tutulması ile
Titreşim Emisyon Değerinin Tespiti
TS EN 1032+A1
İş Hijyeni Lastik Buharı ve Lastik Tozu Lastik Buharı ve Lastik Tozu Tayini

Örnekleme: Pompa İle Filtreye Numune Alma

Analiz: Gravimetrik Metot ve Soklet Ekstraksiyon Metodu

MDHS 47/3
İş Hijyeni Çalışma Ortamında Ağır Metal Analizleri Ağır Metal ve Bileşiklerinin Tayini

(Kalay (Sn), Antimon (Sb))

 

Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma

Analiz: Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi

(AAS)

OSHA ID 121
İş Hijyeni Çalışma Ortamında Ağır Metal Analizleri Krom (+6)  Tayini

 

Örnekleme: Solüsyon Absorpsiyonu

Analiz: Spektrofotometrik Metot

NIOSH-NMAM 7600
İş Hijyeni Çalışma Ortamında MgO, CaO Tayini

 

Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma

Analiz: Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi

(AAS)

İşletme İçi Metot- ”TA.304.Rev.00”

(ASTM D 4185)

İş Hijyeni
Gürültü Ölçümü
Kulak yakınındaki ses kaynaklarından gürültü maruziyetinin ölçülmesi(Kulak İçi Gürültü Ölçümü) ISO 11904-1

İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.