Emisyon Ölçümleri

Emisyon ölçümleri, tesislerin faaliyetine bağlı olarak yakıt kullanımı veya üretim prosesi sebebiyle oluşan ve baca aracılığı ile atmosfere atılan kirletici konsantrasyonlarının bacadaki uygun noktalardan örneklenerek laboratuvarda veya yerinde analiz edilmesidir. Adı geçen kirletici emisyon kaynağı bulunan faaliyetlere gerçekleştirilen teknik ziyaretler ve bağlı mevzuatların emirleri doğrultusunda belirlenen parametreler, uygun standart metotlar ve son teknoloji ürünü analiz cihazları kullanılarak analiz edilir. Ölçülen değerler firmaların kendi kontrol ve ar-ge çalışmaları kapsamında veya ilgili çevre mevzuatları kapsamında değerlendirilerek gerekli hallerde uygun emisyon azaltıcı tedbirlerin alınması sağlanır.

Firmaların kontrol ve ar-ge çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ölçümler, görülmek istenen spesifik parametreler kapsamında müşteri taleplerini tam olarak yerine getirecek şekilde raporlanırken, çevre İzni kapsamında gerçekleştirilen baca gazı – emisyon ölçümleri, Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği’ nin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyetleri gerçekleştiren tesislerde, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, denetim erkinin kabul kriterlerine uygun şekilde yapılmakta ve raporlanmaktadır.

Emisyon ölçümlerini yapabilme şartlarını sağlayan ilk laboratuarlar arasında olan HALİÇ ÇEVRE LABORATUVARI, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen AKREDİTASYON sertifikasına sahip olup, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da yetkilendirilmiş ilk laboratuvarlar arasındadır.

Çevre Ölçüm ve Analizleri (Emisyon Ölçümü)  | TÜRKAK 17025 Akreditasyonlu)       

 • Partikül Madde Ölçümü / Toz Ölçümü
 • Baca Gazı Emisyon Ölçümü
  Emisyon ÖlçümleriKarbonmonoksit (CO)
  Emisyon ÖlçümleriOksijen (O2)
  Emisyon ÖlçümleriKarbondioksit  (CO2)
  Emisyon ÖlçümleriKükürtdioksit (SO2)
  Emisyon ÖlçümleriAzotoksitler (NOx (NO/NO2))
 • Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Ölçümü
 • Yarı Uçucu Organik Bileşikler (sVOC) Ölçümü
 • Toplam Organik Karbon (TOC) Ölçüm
 • Hız, Nem,Sıcaklık, İslilik Ölçümü
 • Nem Yüzdesi Belirlenmesi
 • Baca Yüksekliklerinin (Abak Hesabı ile) Belirlenmesi
 • Ağır Metal Ölçümü (Alt Parametreler: https://haliccevre.com/emisyon-olcumleri-agir-metal-olcumu/)
 •  Hidrojen Klor (HCl) Ölçümü
 •  Toplam Florür (HF) Ölçümü
 •  Nitrik Asit (HNO₃) Ölçümü
 •  Hidrojen Sülfür (H₂S) Ölçümü
 •  Amonyak (NH₃) Ölçümü
 •  Formaldehit (CHO) Ölçümü
 •  Sülfürik Asit (H₂SO) Ölçümü
 •  Hidrojen Siyanür (HCN) Ölçümü
 • Azotmonooksit, Azotdioksit ve Azotoksitlerin
 •  Fosforik Asit (H3PO4) Ölçümü
 •  Krom+6 Ölçümü
 •  Metan (CH) Ölçümü
 •  Silika Ölçümü (SiO₂)
 •  Fosfin Ölçümü
 •  Kalsiyumoksit (CaO) ve Magnezyumoksit Ölçümü (MgO)
 •  Poliaromatik Hidrokarbon (PAH) Tayini
 •  PCDD/PCDF Örneklemesi
 •  Halojen Ölçümü(HCl, HF, HBr, Cl2, Br2)
 •  Kazan Verimi, Kazan Kayıpları, Filtre Performans, Deneme Yakması Ölçümleri
 •  Trafik ve İş Makinelerinden Kaynaklanan Emisyon Ölçümleri


Genelge
Emisyon Ölçümleri Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Uygulaması Hakkında Genelge (2009-19)
Emisyon Ölçümleri Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi
Emisyon Ölçümleri Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi (2009-15)
Emisyon Ölçümleri (2008/11) Sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Konulu Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2008/16)
Emisyon Ölçümleri Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemlerinin Çevrimiçi (Online) İzlenmesi Hakkında Genelge

Yönetmelik
Emisyon Ölçümleri Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ekler
Emisyon Ölçümleri Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik Ekler
Emisyon Ölçümleri Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
Emisyon Ölçümleri Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği – Ekler
Emisyon Ölçümleri Benzin ve Motorin Türlerinin Çevresel Etkilerine Dair Yönetmelik
Emisyon Ölçümleri Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Ekler
Emisyon Ölçümleri Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ( 01.03.2008 tarih ve 26803 sayılı
Emisyon Ölçümleri Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik Ekler
Emisyon Ölçümleri Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Ek-
Emisyon Ölçümleri Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik
Emisyon Ölçümleri Sera Gazı Emisyonları Hakkında Yönetmelik
Emisyon Ölçümleri Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı


Emisyon Raporu Geçerlilik Süresi

Madde 1 ve Madde 14 –
MADDE 4- (SKHKKY/ 20 Aralık 2014 tarih 29211 sayılı RG.)

3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 20/12/2014 tarihli 29211 sayılı değişiklik yönetmeliğinde yer alan  4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendindeki “ Emisyon İlk ölçüm tarihi esas alınarak, 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamındaki işletmeler için emisyon ölçüm raporu geçerlilik süresi iki yıl olarak belirlenmiştir.

MADDE 14(SKHKKY/ 13 Nisan 2012 tarih 28263 sayılı RG.)

(1) İşletmeci veya işletme sahibi; çevre izni veya emisyon izni bulunan işletmeler için, emisyon iznine veya çevre iznine esas ölçüm raporunun tarihini esas alarak, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğe göre çevre iznine ve lisansına tabi işletmelere iznin verildiği sırada öngörülen verilerden herhangi bir sapma olup olmadığını ve tesiste gerçekleştirilen iyileştirmeleri her iki yılda bir, rapor etmek zorundadır. Ölçüm raporu, standartlara uygun numune alma şartları ve ölçüm metotları dikkate alınıp, emisyon ölçümleri yapılmak suretiyle Ek-11’deki formata uygun olarak hazırlanır. Raporun bir nüshası işletmede muhafaza edilir, talepleri hâlinde yetkili mercilere veya denetimler sırasında denetim görevlilerine sunulur.”

Tebliğ
Emisyon Ölçümleri Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ Taslağı
Emisyon Ölçümleri Emisyon Ölçüm Raporu Formatı
Emisyon Ölçümleri Hava Emisyonu Ölçüm Özet Rapor Formatı
Emisyon Ölçümleri Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği Sunumu
Emisyon Ölçümleri Bacagazı Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği ve Çevrimiçi İzleme Sunumu


Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.