Tebliğler

Atık Yönetimi
Tebliğler Atık Getirme Merkezi Tebliği Ekler
Tebliğler Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ Ekler Değişiklik
Tebliğler Atık Takip Servis Sağlayıcıların Niteliklerinin Belirlenmesi ile ilgili Usul ve Esaslar
Tebliğler Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt Ve Alternatif Hammadde Tebliği Ekler Değişiklik Ekler
Tebliğler Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği
Tebliğler Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği Değişiklik Değişiklik (Yürütülmesi Durdurulan)
TebliğlerÇevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)EkDeğişiklik DeğişiklikDeğişiklik
Tebliğler Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/7)EkEk
Tebliğler Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/23)Ek
Tebliğler Kompost Tebliği Ekler Ekler Değişiklik Değişiklik Değişiklik
Tebliğler Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkındaki Tebliğ Değişiklik Değişiklik
Tebliğler Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliği Ekler
Tebliğler Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliği Ekler
Tebliğler Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolanması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği
Tebliğler Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2018/15) Ekler
Tebliğler Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2011/29)
Tebliğler Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği Ekler Ekler Değişiklik
TebliğlerTehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat Değişiklik Değişiklik Değişiklik Düzeltme Değişiklik
Tebliğler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: Tmktdgm-01)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Tebliğler Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği Durdurulma ( Yürütülmesi Durdurulan. )
Tebliğler Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği (29/01/2009 tarih ve 27125 Sayılı)

Su ve Toprak
Tebliğler Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği – Ekler Değişiklik
Tebliğler Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ – Ekler
Tebliğler Biyolojik İzleme Tebliği – Ekler Tebliğler
Tebliğler Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri Ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının Teşekkülü,Görevleri, Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair TebliğEkler
Tebliğler İçme Suyu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Ekler
Tebliğler İçme – Kullanma Suyu Havzası Koruma Planı Hazırlanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliği
Tebliğler İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ – Ekler
Tebliğler İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği
Tebliğler İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Tebliğler Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği – Ekler
Tebliğler Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanları Tebliği (27/06/2009 tarih ve 27271 Sayılı)
Tebliğler Sürekli Atıksu izleme Sistemleri Tebliği Değişiklik
Tebliğler Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği (10 Ekim 2009 tarih 27372 R.G.) Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik
Tebliğler Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği (10 Ekim 2009 tarih 27372 R.G.) Değişiklik Değişiklik Değişiklik
Tebliğler Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliğinin Yürürlükten Kaldırıldığına İlişkin Tebliğ
Tebliğler Sulak Alanlar Tebliği (Tebliğ No: 4)
Tebliğler SKKY, Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği (30/06/2009 tarih ve 27274 Sayılı)
Tebliğler Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği Değişiklik  Değişiklik Değişiklik
Tebliğler Yerüstü Su Kütleleri İçin Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine İlişkin TebliğEkler
Tebliğler Yerüstü Suları, Yer Altı Suları Ve Sedimentten Numune Alma Ve Biyolojik Örnekleme Tebliği – Ekler

Deniz ve Kıyı Yönetimi
Tebliğler Atık Alma Gemileri İçin Uygulanacak İdari Ve Teknik Düzenleme Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2007/4)
Tebliğler Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum ve Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ Ekler Değişiklik
Tebliğler Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verebilecek Şirket/Kurum/Kuruluşların Seçimine İlişkin Tebliğ Değişiklik
Tebliğler Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Değişiklik –> Yürürlükten Kaldırıldı
Tebliğler Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ (13.06.2009 Tarih 27257 R.G.) –> Yürürlükten Kaldırıldı
Tebliğler Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2009/3)
Tebliğler Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Tebliğler Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Tebliğler Nehir ve Göl Hidromorfolojik İzleme Tebliği (No: 2020/43)Ekler

Gürültü Yönetimi
Tebliğler Binaların Gürültüye Karşı Korunması TebliğiEkler

Kimyasallar Yönetimi
Tebliğler Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği  Ek-1
Tebliğler Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği
Tebliğler Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dahili Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ
Tebliğler Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/6)Ek

İzin ve Denetim
Tebliğler Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlilik Belgesi Tebliği
Tebliğler 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/2)Ek
Tebliğler 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2022/1)Ek
Tebliğler 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2020/53)
Tebliğler Yeterlik Belgesi Tebliği Değişiklik

Enerji Yönetimi
Tebliğler Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ (Sıra No : 2012/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No : 2013/1)
Tebliğler Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ Ekler Ekler Değişiklik
Tebliğler Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ Ek-1 Ek-2 Ek-3 Ek-4 Ek-5 Ek-6 Ek-7
TebliğlerEnerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek Eğitimlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Ekler Değişiklik Değişiklik
Tebliğler 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 10’uncu Maddesinde ve 53 26 Sayılı Kabahatler Kanununun 3. ve 17/7. Maddeleri
Tebliğler Fuel Oil Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
Tebliğler Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliği Değişiklik

İklim Değişikliği
Tebliğler Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği Ekler
Tebliğler Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (2021/14)Ek
Tebliğler Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (2023/4)
Tebliğler Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat : 2014/1) Değişiklik
Tebliğler Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği Uygulama Usul ve Esasları Değişiklik
Tebliğler Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliği Ekler
Tebliğler Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ Ek-1Değişiklik
Tebliğler Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği Ekler Değişiklik
Kanunlar Katı Yakıtlı Kazanlar ile Katı Yakıtlı Kazan, Ek Isıtıcılar, Sıcaklık Kontrol Cihazları ve Güneş Enerjisi Cihazları Paketlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ
Kanunlar Katı Yakıtlı Ortam Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ
Kanunlar Katı Yakıtlı Kazanların Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ
Kanunlar Ortam Isıtıcılarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ
Kanunlar Ortam Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ
Tebliğler Florlu Sera Gazı İçeren veya Çalışması Bu Gazlara Dayanan Ekipmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ

Hava Yönetimi
Tebliğler Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Düzenlenecek Sertifika Eğitim Programlarına Dair Tebliğ Ekler Tebliğler
Tebliğler Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği (12.10.2011 RG.)Değişiklik

Diğer
Tebliğler Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Ekler Ekler Değişiklik
Tebliğler Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (2021/1)
Tebliğler Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (2022/1)
Tebliğler Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ Ekler Tebliğler
Tebliğler Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2011/7)
Tebliğler ÇED Olumlu veya ÇED Gerekli Değildir Kararı Bulunan Projelerde Yapılacak Kapasite Artışı Ve Genişletilmesi Planlanan Projelere İlişkin Tebliğ
Tebliğler Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ


Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.