Tebliğler

Atık Yönetimi
 Atık Getirme Merkezi Tebliği Ekler
 Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ Ekler Değişiklik
 Atık Takip Servis Sağlayıcıların Niteliklerinin Belirlenmesi ile ilgili Usul ve Esaslar
 Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt Ve Alternatif Hammadde Tebliği Ekler Değişiklik Ekler
 Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği Ekler
 Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği Değişiklik Değişiklik ( Yürütülmesi Durdurulan. )
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi : 2020/3) Ekler Değişiklik 
 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği Ekler
 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2018/7) Ekler
 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2016/7) Ekler
 Kompost Tebliği Ekler Değişiklik Değişiklik Ekler
 Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkındaki Tebliğ Değişiklik Değişiklik
 Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliği Ekler
 Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliği Ekler
 Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolanması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği
 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2018/15) Ekler
 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2011/29)
 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No : TMKTDGM-01) Değişiklik Ekler
 Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği Ekler Ekler Değişiklik
Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat Değişiklik Değişiklik Değişiklik Düzeltme Değişiklik
 Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği Durdurulma ( Yürütülmesi Durdurulan. )
 Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği (29/01/2009 tarih ve 27125 Sayılı)

Su ve Toprak
 Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
 Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ – Ekler
 Biyolojik İzleme Tebliği – Ekler 
 Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri Ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının Teşekkülü,Görevleri, Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair TebliğEkler
İçme Suyu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Ekler
 İçme – Kullanma Suyu Havzası Koruma Planı Hazırlanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliği
 İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ – Ekler
İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği
İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği – Ekler
 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanları Tebliği (27/06/2009 tarih ve 27271 Sayılı)
 Sürekli Atıksu izleme Sistemleri Tebliği Değişiklik
 Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği (10 Ekim 2009 tarih 27372 R.G.) Değişiklik Değişiklik Değişiklik
 Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği (10 Ekim 2009 tarih 27372 R.G.) Değişiklik Değişiklik
 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliğinin Yürürlükten Kaldırıldığına İlişkin Tebliğ
 Sulak Alanlar Tebliği (Tebliğ No: 4)
 SKKY, Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği (30/06/2009 tarih ve 27274 Sayılı)
 Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği Değişiklik  Değişiklik Değişiklik
Yerüstü Su Kütleleri İçin Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine İlişkin TebliğEkler
 Yerüstü Suları, Yer Altı Suları Ve Sedimentten Numune Alma Ve Biyolojik Örnekleme Tebliği – Ekler

Deniz ve Kıyı Yönetimi
 Atık Alma Gemileri İçin Uygulanacak İdari Ve Teknik Düzenleme Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2007/4)
 Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum ve Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ Ekler Değişiklik
 Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verebilecek Şirket/Kurum/Kuruluşların Seçimine İlişkin Tebliğ Değişiklik
 Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Değişiklik
 Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ (13.06.2009 Tarih 27257 R.G.)
 Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2009/3)

Gürültü Yönetimi
 Binaların Gürültüye Karşı Korunması TebliğiEkler

Kimyasallar Yönetimi
 Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği  Ek-1
 Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği
Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dahili Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ
 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2018/6)  Ekler

İzin ve Denetim
 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlilik Belgesi Tebliği
 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/1) Ekler Değişiklik 
 Yeterlik Belgesi Tebliği Değişiklik

Enerji Yönetimi
 Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ (Sıra No : 2012/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No : 2013/1)
 Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ Ekler Ekler Değişiklik
 Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ Ek-1 Ek-2 Ek-3 Ek-4 Ek-5 Ek-6 Ek-7
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek Eğitimlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Ekler Değişiklik Değişiklik
 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 10’uncu Maddesinde ve 53 26 Sayılı Kabahatler Kanununun 3. ve 17/7. Maddeleri
 Fuel Oil Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
 Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliği Değişiklik

İklim Değişikliği
 Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği Ekler
 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ
 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat : 2014/1) Değişiklik
 Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği Uygulama Usul ve Esasları
Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliği Ekler
 Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ Ek-1
 Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği Ekler Değişiklik
Florlu Sera Gazı İçeren veya Çalışması Bu Gazlara Dayanan Ekipmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ

Hava Yönetimi
 Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Düzenlenecek Sertifika Eğitim Programlarına Dair Tebliğ Ekler 
 Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği (12.10.2011 RG.)

Diğer
 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Ekler Ekler Değişiklik
Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (2020/1)
 Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ Ekler 
 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2011/7)
 ÇED Olumlu veya ÇED Gerekli Değildir Kararı Bulunan Projelerde Yapılacak Kapasite Artışı Ve Genişletilmesi Planlanan Projelere İlişkin Tebliğ
 Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.