Çevre İzin ve Lisans Hizmetleri

Çevre İzin ve Lisans Hizmetlerimiz      

Çevre İzin
• Emisyon Konulu Çevre İzni
• Çevresel Gürültü Konulu Çevre İzni
• Atıksu Deşarjı Konulu Çevre İzni
• Derin Deniz Deşarjı Konulu Çevre İzni

Çevre Lisans
• Geri Kazanım Lisansı
• Bertaraf Lisansı
• Ara Depolama Lisansı
• İşleme Lisansı
• Arındırma Lisansı


Çevre İzni Kapsam Dışı Görüş Yazısı Başvuru Dilekçesi Örneği

Teknik Uygunluk Rapor Formatları;  Atık YağBitkisel Atık YağÖmrünü Tamamlamış LastikÖTA Geçici DepolamaÖTA İşlemePCB Arındırma , Ömrünü Tamamlamış Araç/ Hurda Metal İşleme Tesisi

Çevre İzin ve Lisans Başvuruları İçin Gerekli Belgeler

Çevre Lisansı Başvurunda Bulunacak İşletmelerin Sağlaması Gereken Fiziki Şartlar

 

ÇEVRE İZİN ve LİSANS SÜRECİ BAŞVURULARINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  1. Geçici Faaliyet Belgesi alındıktan sonraki süreçte Çevre İzin ve Lisans Belgesi için başvuruların yapılması gerekmektedir. Geçici Faaliyet Belgesi 1 yıl süre ile geçerliliğini koruyacaktır.
  2. Çevre İzin ve Lisans Konuları içerisinden hangileri faaliyet alanınızın kapsamında ise onlar için ayrıca ÇEVRE İZİN veya ÇEVRE İZİN ve LİSANS BELGESİ sürecinin tamamlanması aşamasında gerekli bilgi/belgeler(emisyon raporu, akustik rapor, teknik uygunluk raporu, deneme yakma planı, izleme raporu…) verilecektir. Başvuru belgeleri ÇİLY Ek 3C’ sinde verilmiştir.
  3. Faaliyet belgesini alım tarihi itibariyle en geç 6 (altı) ay içerisinde bilgi, belge ve raporunu (başvuru konusu emisyon ise emisyon ölçüm raporu gibi) Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisansının e-başvuru sürecini tamamlamak üzere sunar. Başvuru yetkili merci tarafından 60 (altmış) gün içerisinde incelenir. Dosyada herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olmaması ve başvurunun uygun bulunması durumunda Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi verilir. Çevre İzin ve Lisans Belgesi geçerlilik süresi 5 yıldır. İşletmeler belge geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180 takvim günü önce başvuru yapmak ve beş yıllık süre dolmadan yeniden çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.
  4. Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuruda herhangi bir bilgi, belge, ölçüm, analiz sonuçları veya raporlarda eksiklik bulunması halinde, bu eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin 90 (doksan) takvim günü içinde tamamlanarak yetkili merciye sunulması zorunludur.
  5. Emisyon konulu çevre izin başvurularında kullanılmak üzere Valilik Tespit Raporunun alınması gerekmektedir. Bağlı bulunulan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ ne bir dilekçe ile elden başvurular yapılır. Yetkili merci tarafından yerinde yapılan tespitler neticesinde düzenlenir.

Valilik Tespit Raporu; İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısında bacalar ile ilgili belirtilen şartların devamlılığının sağlandığına dair yetkili merci tarafından düzenlenen bir rapordur.

Valilik Tespit Raporu Başvuru Dilekçesi Örneği

6. Çevre izni veya çevre izin ve lisans alma süreci aşağıdaki belirtilen değişikliklerin gerçekleştirilmesini müteakip 30 takvim günü içerisinde yeniden başlatılır.

a) İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi,

b) İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi,

c) İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi,

ç) İşletmenin toplam üretim kapasitesinin veya toplam yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması veya artış miktarının bu Yönetmeliğin Ek-1 Listesi kapsamında yer alması.

** Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin geçerliliği ve yenilenmesi konusundaki gereklilikler ÇİLY Madde 11 ve 12’ de detaylı olarak verilmiştir.


Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.