Atık Su Analizi

Atık su analizleri, suyun bulunduğu, kullanıldığı veya uzaklaştırıldığı her alanda canlılara ve çevreye zarar vermemesi amacıyla gerçekleştirilen anlık veya periyotlu analiz çalışmalarıdır. Analizler Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği’ nin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyetleri gerçekleştiren tesislerde, bakanlığın yayımladığı ilgili mevzuatlar kapsamında gerçekleştirilmektedir. Atık Su numune alma periyotları Su Kirliliği Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği’ nde belirtilen periyotlarda alınmakta olup, deşarj debilerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Numune alımını ve analizleri gerçekleştirecek laboratuvarların, TÜRKAK’ tan Akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmesi ve bakanlık tarafından verilen eğitimlere katılarak sertifikalı personel bulundurması gerekmektedir.

Laboratuvarımız, TÜRKAK Akredite ve Çevre Bakanlığından yetkili olarak atıksu analizleri gerçekleştirmektedir.

Çevre Ölçüm ve Analizleri (Atık Su Analizleri) | TÜRKAK 17025 Akreditasyonlu

 • Sıcaklık Tayini
 • İletkenlik Tayini
 • Bulanıklık Tayini
 • Tuzluluk Tayini
 • Çözünmüş Oksijen Tayini
 • Debi Ölçümü
 • Çözünmüş Oksijen Tayini
 • Ağır Metal Tayini (Alt Parametreler: https://haliccevre.com/atik-su-analizi-agir-metal-tayini/)
 • Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
 • Toplam Katı Madde Tayini
 • Çökebilir Katı Madde Tayini
 • Toplam Sabit ve Uçucu Katı Madde Tayini
 • Toplam Çözünmüş Madde Tayini
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
 • Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
 • Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
 • Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
 • Alkalinite Tayini
 • Florür Tayini
 • Klorür Tayini
 • Sülfat Tayini
 • Renk Tayini
 • Nitrat Tayini
 • Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
 • Toplam Siyanür Tayini
 • Serbest Siyanür Tayini
 • Krom (VI) Tayini
 • Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
 • Sülfit Tayini
 • Yağ ve Gres Tayini
 • Serbest Klor/Toplam Klor/Bakiye Klor Tayini
 • Fenol Tayini
 • Sülfür Tayini
 • Toplam Fosfor Tayini
 • Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini
 • Hidrazin Tayini
 • Hidrokarbonlar Tayini
 • Sertlik Tayini
 • Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini
 • Bor (B) Tayini
 • Yüzer Madde
 • Klorofil-a Tayini
 • Sodyum Adsorpsiyon Oranı(SAR)
 • m Alkalinite – p Alkalinite Tayini
 • Kalsiyum (Ca) ve Kalsiyum Sertliği Tayini
 • Magnezyum (Mg) ve Magnezyum Sertliği Tayini
 • Işık Geçirgenliği/Seki Diski Derinliği Tayini
 • Bromür, Florür, Klorür, Nitrat/Nitrat Azotu, Nitrit/Nitrit Azotu, Ortofosfat, Fosfat/Fosfat Fosforu, Sülfat Tayini
 • Permanganat İndeksi Tayini
 • Karbondioksit ve Formları Cinsinden Alkalinite ve Karbondioksit (CO2) Tayini
 • Aktif Klor, Sodyum Hipoklorit, Sodyum Hidroksit ve Sodyum Karbonat Tayini
 • Bromat,Klorat,Klorit Tayini
 • PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini

Yönetmelik
Atık Su Analizi Alıcı Ortamlara Atıksu Deşarj Standartları ve Kirletme Yasakları Yönetmelik Taslağı Ekler
Atık Su Analizi Atıksu Toplama Ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik Ekler
Atık Su Analizi Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
Atık Su Analizi Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik Ekler
Atık Su Analizi Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik
Atık Su Analizi Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
Atık Su Analizi Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik
Atık Su Analizi Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
Atık Su Analizi Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
Atık Su Analizi Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi, Sınıflandırma ve İzleme Yönetmelik Taslağı Ekler
Atık Su Analizi Maden Atıkları Yönetmeliği  Ekler

Tebliğ
Atık Su Analizi Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
Atık Su Analizi Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği – Ekler
Atık Su Analizi Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği Değişiklik
Atık Su Analizi Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Değişiklik
Atık Su Analizi Sürekli Atıksu izleme Sistemleri Tebliği Değişiklik
Atık Su Analizi Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği Taslağı

 

Atıksuların Boşaltım İlkeleri
• Kanalizasyon Sistemlerine Boşaltım
• Alıcı Ortama Doğrudan Boşaltım Esasları
• Alıcı Ortama Doğrudan Boşaltım
• Arıtılmış Atıksuların Sulamada Kullanımı
• Kompozit Numunelerin Alınma ve Değerlendirilme Esasları
• Atıksu Miktarını ve Zararlarını Azaltmak için Alınabilecek Tedbirler
• Endüstriyel Atıksu Deşarj Standartları
• Evsel Nitelikli Atıksular İçin Deşarj Standartları
• Derin Deniz Deşarjlarıyla Alıcı Ortamlara Boşaltım
• Derin Deniz Deşarjına İzin Verilebilecek Atıksuların Özellikleri
• Derin Deniz Deşarj Kriterleri
• İstisna Hükümleri

Çevre İzni Alınması İle İlgili Hükümler
• Alıcı Ortama Atıksu Deşarjı Olan Kurum, Kuruluş ve İşletmeler İçin Çevre İzni
• Alıcı Ortama Atıksu Deşarjı Konusunda Çevre İznine Tabi İşletmeler İçin Genel Hükümler
• Alıcı Ortama Atıksu Deşarjı Olan Kurum, Kuruluş ve İşletmeler İçin Çevre İznine İtiraz
• Kirlenmeye Karşı Tedbir Yükümlülüğü
• Derin Deniz Deşarjı Olan Kurum, Kuruluş ve İşletmeler İçin Çevre İzni

Atıksu Altyapı Tesislerindeki Uygulamalar
• Atıksu Toplama ve Bertaraf Yükümlülüğü
• Atıksu Bağlantı İzni ve Belgesi
• Kanalizasyon Sistemine Bağlantı Kısıtları
• Atıksu Toplama Sistemine Verilemeyecek Maddeler
• Atıksu Altyapı Tesislerine Bağlanabilecek Atıksuların Özellikleri
• Ön Arıtma Tesisleri
• Kanalizasyon Sistemine Bağlantı ve Boşaltımların Kontrol Düzeni
• Atıksu Altyapı Tesisleri Kullanımı Çerçevesinde Yönetmeliğin İhlali Kapsamına Giren Davranışlar

Çeşitli Hükümler
• Denetim
• Haber Verme Yükümlülüğü
• Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı
• İzleme
• Yaptırım

Geçici Maddeler
• Geçici Maddeler
• Renk Parametresine İlişkin İstisna


Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.