Yönetmelikler

Atık Yönetimi
 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ekler
 Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
 Atık Yönetimi Yönetmeliği Ekler
 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Değişiklik
 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
 Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik Ekler
 Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Ekler
 Bitkisel Atık Yağlarının Kontrolü Yönetmeliği
 Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 Hafriyat Toprağı – İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği Ekler
 Maden Atıkları Yönetmeliği  Ekler
 Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Ek-1 Ek-2 Ek-3 Ek-4 Ek-5 Ek-6 Ek-7 Ek-8 Ek-9                  Ek-10 Ek-11
 Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerin
Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik
 Ekler
 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
 Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği Ekler
 Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik Ekler
 Sıfır Atık Yönetmeliği Ekler
 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ekler

Hava Yönetimi
 Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği – Ekler
 Benzin ve Motorin Türlerinin Çevresel Etkilerine Dair Yönetmelik
 Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Ekler
 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Ekler
 Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği Ekler
 Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Ekler 
 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ( 01.03.2008 tarih ve 26803 sayılı
 Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik Ekler
 Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Ek-
 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik Ekler
 Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik
 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ekler

Kimyasallar Yönetimi
 Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına
 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Ekler
 Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama Yönetmeliği
 Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik Ekler
 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği
 Radyoaktif Maddelerin Güvenli Taşınması Yönetmeliği Ekler
 Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik Ekler
 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Güvenlik Yönetmelik

Enerji Yönetimi
 Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği
 Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Ekler
 Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği Ekler
 Enerji Kaynaklarının ve Enerji Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik
 Elektrik Enerjisi İmdat Grupları ve Otoprodüktör Tesisleri Ruhsat Yönetmeliği
 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik
 Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzerine Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği
 Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Değişiklik
 Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Su ve Toprak Yönetimi
 Atıksu Toplama Ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik Ekler
 Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
 Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik Ekler
 DSI Yeraltısuyu Ölçüm Sistemleri
 DSI Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği
 Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliği  Ekler
 Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Uygulama Yönetmeliği Ekler
Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği Ekler
 Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik
 İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik Ekler
 İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik Ekler
 İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik Değişiklik Değişiklik
 İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği
 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Ekler
 Kum, Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği
 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
 Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği Ekler Değişiklik
 Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik Ekler
 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik
 Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara
Dair Yönetmelik
 Ekler
 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
 Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemleri Hakkında Yönetmelik Ekler
 Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Ekler
 Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik Ekler
 Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği Ekler
 Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik Ekler

Maden Yönetimi
 I(a) Grubu Uygulama Yönetmeliği Ekler Değişiklik
 Maden Sahaları İhale Yönetmeliği Ekler
 Maden Yönetmeliği Ekler
 Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği Değişiklik
 Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği
 Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği
 Madencilik Faaliyetlerinde İzin Yönetmeliğinde

Petrol Yönetimi
 Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik Değişiklik Değişiklik
 Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik
 Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik Değişiklik
 Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği
 Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği Ekler

Laboratuvar, Çed, İzin ve Denetim
 Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ekler Düzeltme Değişiklik Değişiklik
 Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Ekler
 Çevre Denetimi Yönetmeliği Değişiklik
 Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği Ekler Değişiklik
 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik Değişiklik  Değişiklik Değişiklik Değişiklik
 Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği Ekler
 Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Ekler
 Uygunluk Değerlendirme Kuruşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği

Gürültü Yönetimi
 Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ekler
 Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Ekler

Tehlikeli Maddelerin Yönetimi
 Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Değişiklik
 Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik Ekler
 Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik
 Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik
 Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat Değişiklik Değişiklik Değişiklik Düzeltme Değişiklik
 Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar
 Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Radyasyon Yönetimi
 
Radyasyon Güvenliği YönetmeliğiEk-1Ek-2Ek-3Ek-4Ek-5Ek-6 Değişiklik Değişiklik
 İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik
 Kontrollü Alanlarda Çalışan Harici Görevlilerin İyonlaştırıcı Rasyasyondan Kaynaklanabilecek Risklere Karşı Korunmasına Dair Yönetmelik

Tarım Yönetimi
 Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği
 
Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
 Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik  
 Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli  ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik   

Diğer
 Çevre Etiketi Yönetmeliği
 Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik Ekler
 Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği Değişiklik
 Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
 Kızartmada Kullanılmakta Olan Katı ve Sıvı Yağlar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği
 Sürdürülebilir Yeşil Binalar İle Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği
 Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik Ekler
 Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik Ekler Değişiklik


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.