Yönetmelikler

Atık Yönetimi
 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ekler
 Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
 Atık Yönetimi Yönetmeliği Ekler Değişiklik Ekler
 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Değişiklik
 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik Değişiklik
 Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik Değişiklik Ekler
 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik
 Bitkisel Atık Yağlarının Kontrolü Yönetmeliği
 Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik
 Hafriyat Toprağı – İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 Maden Atıkları Yönetmeliği  Ekler  Değişiklik
 Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Ek-1 Ek-2 Ek-3 Ek-4 Ek-5 Ek-6 Ek-7 Ek-8 Ek-9 Ek-10 Ek-11
 Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerin
Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik
 Ekler
 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik Değişiklik
 Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Ek-1
 Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik Değişiklik
 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ekler

Hava Yönetimi
 Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği – Ekler
 Benzin ve Motorin Türlerinin Çevresel Etkilerine Dair Yönetmelik
 Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Ekler Değişiklik Ekler
 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik
 Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği Ekler
 Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Ekler 
 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ( 01.03.2008 tarih ve 26803 sayılı
 Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik Ekler
 Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Ek-
 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik Ekler Değişiklik
 Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik Değişiklik Değişiklik
 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Ekler

Kimyasallar Yönetimi
 Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına
 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Ekler
 Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama Yönetmeliği
 Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik Ekler
 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği
 Radyoaktif Maddelerin Güvenli Taşınması Yönetmeliği Ekler
 Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik

Enerji Yönetimi
 Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği
 Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik Ekler
 Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği Ekler
 Enerji Kaynaklarının ve Enerji Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Ekler Değişiklik
 Elektrik Enerjisi İmdat Grupları ve Otoprodüktör Tesisleri Ruhsat Yönetmeliği
 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik
 Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzerine Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği
 Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Ekler
 Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Su ve Toprak Yönetimi
 Atıksu Toplama Ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik Ekler
 Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak
Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
 Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik
 Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden
Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik
 Ekler Ekler Karar Değişiklik Değişiklik
 DSI Yeraltısuyu Ölçüm Sistemleri
 DSI Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği Değişiklik
 Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliği Ekler
 Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Uygulama Yönetmeliği Ekler Değişiklik
 Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik
 İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik Ekler
 İçme Suyu Elde Edilen ve Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik
 İçme Suyu Elde Edilen veya Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik Ekler
 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Ekler Değişiklik Değişiklik
 Kum, Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği
 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
 Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği Ekler
 Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik Ekler
 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Ekler Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik
 Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara
Dair Yönetmelik
 Ekler Değişiklik Değişiklik
 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik
 Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemleri Hakkında Yönetmelik Ekler
 Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik Ekler
 Yüzeysel Su Kalitesi Yönetmeliği Ekler Değişiklik Değişiklik
 Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Değişiklik
 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği

Maden Yönetimi
 I(a) Grubu Uygulama Yönetmeliği Ekler Değişiklik
 Maden Sahaları İhale Yönetmeliği Ekler
 Maden Yönetmeliği Ekler
 Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği Değişiklik
 Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği
 Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği
 Madencilik Faaliyetlerinde İzin Yönetmeliğinde

Petrol Yönetimi
 Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik Değişiklik Değişiklik
 Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik
 Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik Değişiklik
 Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği
 Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği Ekler

İzin ve Denetim
 Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ekler Düzeltme Değişiklik
 Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında
Yönetmelik
 Ekler Değişiklik
 Çevre Denetimi Yönetmeliği Değişiklik

Gürültü Yönetimi
 Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ekler
 Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Ekler

Ölçüm ve İzleme
 Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği Ekler

Diğer
 Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik Değişiklik
 Ce” İşareti Yönetmeliği
 Çevre Etiketi Yönetmeliği
 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik
 Çevre ve Şehircilik Şurası İle Çalışma Gruplarının Oluşumu ve Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışm Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik Ekler
 Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği Değişiklik
 Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
 Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği Değişiklik
 Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik
 İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği
 İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik
 2005/9207 İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik
 Kızartmada Kullanılmakta Olan Katı ve Sıvı Yağlar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği
 Kontrollü Alanlarda Çalışan Harici Görevlilerin İyonlaştırıcı Rasyasyondan Kaynaklanabilecek Risklere Karşı Korunmasına Dair Yönetmelik
 Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği Ekler
 Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Ekler
 Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği Değişiklik
 Özel Hastaneler Yönetmeliği Ekler Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik
Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Ekler
 Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği Ek-1 Ek-2 Ek-3 Ek-4 Ek-5 Ek-6 Değişiklik Değişiklik
 Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği Ekler
 Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Ekler
 Sürdürülebilir Yeşil Binalar İle Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik
 Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
 Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği Değişiklik
 Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik Ekler
 Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik
 Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik
 Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat Değişiklik Değişiklik Değişiklik Düzeltme Değişiklik
 Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar
 Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Ekler
 Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
 Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik Ekler
 Uygunluk Değerlendirme Kuruşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği
 Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik Ekler Değişiklik


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile ilgili önemli linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları