Gürültü Ölçümleri

Gürültü ölçümleri; endüstriyel faaliyetler, ulaşım araçları, eğlence ve rekreasyon, inşaat ve işyerlerinden kaynaklanan istenmeyen seslerin değerlendirilmesi için gerçekleştirilmektedir.

Akustik gürültü ve çevresel gürültü ölçüm hizmeti verecek laboratuvarlar  TÜRKAK’ tan Akredite, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetkili olmalı ve gürültü konusunda uygun eğitimleri başarıyla tamamlamış personelleri istihdam etmesi zorunludur.

Haliç Çevre Laboratuvarı olarak bu kapsamdaki ihtiyaçlarınızı sahip olduğumuz çok sayıdaki sertifikalı personel ve cihaz altyapımız ile en hızlı ve en doğru şekilde çözmeyi amaçlıyoruz. Her geçen gün artan sayısız referanslarımızla GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ konusunda iddialıyız.

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ ve RAPORLAMALARI | TÜRKAK 17025 Akreditasyonlu

  • Akustik Gürültü Ölçümü ve Modelleme
  • Çevresel Gürültü Ölçümü
  • Çevre İzni Kapsamında Gürültü Ölçümü
  • Tesis İçi Gürültü Ölçümü ve Haritalanması
  • Arka Plan Gürültü Ölçümü
  • Şehir Gürültü Kirliliği Ölçümü ve Haritalanması
  • Deniz Araçlarından, Trafik-İş Makinelerinden Kaynaklanan Gürültü Ölçümü ve Haritalanması
  • Eğlence Yeri (Cafe, Bar, Gazino vb.)Gürültüsü Ölçümü
  • Canlı Müzik (Düğün Salonu, Türkü Bar, Konser vb.) Ses Ölçümü
  • Gürültü Ölçütü Eğrileri (NC Eğrileri) Ölçümü ve Değerlendirmesi

AKUSTİK RAPORLAR;

(1) Planlanan ve mevcut çevresel gürültü kaynakları için akustik rapor hazırlama usul ve esasları Ek-5’ te yer almaktadır.

(2) İlgili idarece ihtiyaç halinde kaynağa özgü akustik raporlar istenebilir.

(3) Akustik raporlar kapsamında çevresel gürültü düzeyi ve gürültü azaltım tedbirleri belirlenir.

(4) İlgili idarenin talep etmesi halinde gürültü modelleme çalışmaları yapılır.

(5) Gürültü kaynağında veya gürültü azaltım koşullarında değişiklik olması durumunda akustik raporlar güncellenir.

ULAŞIM KAYNAKLARI İÇİN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KRİTERLERİ

(1) Ulaşım kaynaklarından çevreye yayılan çevresel gürültü düzeyi, Ek-2’de yer alan hükümleri ve sınır değerleri sağlar.

(2) Ulaşım araçları, çevresel gürültünün azaltılması için mevcut en iyi teknolojilerden faydalanır.

(3) Motorlu taşıtların korna ve egzozlarında yer alan gürültü azaltım ekipmanı üzerinde değişiklik yapılamaz, çalışmaz hale getirilemez.

(4) Motorlu taşıtların üzerinde veya içinde; korna veya ses çıkaran cihazlar zorunlu haller dışında gürültü rahatsızlığına neden olacak şekilde çalınamaz.

MÜZİK YAYINI YAPAN İŞYERLERİ ve DENİZ ARAÇLARI İÇİN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KRİTERLERİ

(1) Yerleşim alanlarında çevresel gürültüye neden olan müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçları Ek-2’de yer alan hükümleri sağlar.

(2) İl Müdürlüğü tarafından müzik yayını yapan işyerlerine ve deniz araçlarına akustik rapor hazırlattırılır, değerlendirilir, müzik yayın izni verilir.

(3) Müzik yayın izin belgesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(4) Müzik yayını yapan deniz araçlarının, müzik yayını yapabileceği sahaların sınır koordinatları İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenir.

(5) Müzik yayını yapan deniz araçlarının belirlenen koordinatlar dışında faaliyet göstermesi durumunda idari yaptırım uygulanır.

(6) Müzik yayını yapan deniz araçlarından yayılan çevresel gürültü düzeyi, İl Müdürlüğü tarafından kıyıda belirlenen noktalarda, sürekli izleme sistemi ile ölçülür.

(7) İl Müdürlüğü tarafından müzik yayını yapan işyerlerinin bulunduğu alanlarda Ek-2’deki Tablo 1’de yer alan sınır değerlerin sağlandığını tespit etmek üzere, ilgili idarenin elektronik olarak bilgilendirileceği çevresel gürültü sürekli izleme sistemi kurdurulur.

(8) İlgili idare ses basıncı düzeyini kontrol altında tutmak amacıyla akustik planlama yaptırabilir ve ses gücü sınırlayıcı sistemler kurdurabilir.

(9) Birden fazla müzik yayını yapan işyerinin veya müzik yayını yapan deniz aracının bir arada ve aynı anda faaliyet gösterdiği alanlarda, ilave gürültü kontrol tedbirleri belirlenebilir.

(10) Kurulması planlanan müzik yayını yapan işyerlerinin ilgili mevzuatta belirtilen yer seçimi ve planlamasında, stratejik gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planları dikkate alınır.

(11) Aynı takvim yılı içinde üç defa bu Yönetmelik hükümlerinin ihlalinin tespiti halinde İl Müdürlüğü tarafından müzik yayın izni iptal edilir. Müzik yayın izni iptal edilen işyeri iki takvim yılından sonra müzik yayın izni için tekrar başvurabilir.

ENDÜSTRİ TESİSLERİ İLE İŞYERLERİ İÇİN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KRİTERLERİ

(1) Yerleşim alanlarında çevresel gürültüye neden olan endüstri tesisleri ve işyerleri Ek-2’de yer alan hükümleri sağlar.

(2) Endüstri tesisleri, 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümleri kapsamında değerlendirilir.

(3) Endüstri tesislerinden ve işyerlerinden çevreye yayılan gürültü düzeyinin azaltılması için mevcut en iyi teknikler uygulanır.

(4) Yerleşim alanlarında kurulması planlanan işyerleri için, ruhsat verme aşamasında, gürültü yönetimine ilişkin bu Yönetmelikte yer alan hususlara uyulur.

(5) Endüstri tesisleri ve işyerlerine ilişkin ilave gürültü kontrol tedbirleri akustik raporlarda belirlenir.

(6) Endüstri tesisleri ve işyerlerinde çevresel gürültü kaynağı olan ekipmanların mümkün olduğunca kapalı ortamda olması sağlanır. Açık ortamda bulunması zorunlu olan soğutma fanı, klima, havalandırma, jeneratör gibi çevresel gürültü kaynaklarından hava aracılığıyla iletimi azaltmak üzere gerekli tedbirler alınır/aldırılır.

 

ŞANTİYE ALANLARI İÇİN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KRİTERLERİ

(1) Yerleşim alanlarında çevresel gürültüye neden olan şantiye faaliyetleri Ek-2’de yer alan hükümler çerçevesinde yürütülür.

(2) Şantiye faaliyetlerinden çevreye yayılan gürültünün kontrolü için gürültü azaltım tedbirleri uygulanır.

Gerek ruhsatlı gerekse ruhsatsız olsun ses şikayeti alan işletme ve tesislere yönelik şikayetlerinde ilgili yönetmelik kapsamında yine yetkili laboratuvarlara ölçüm yaptırmak suretiyle ilgili idarelere sunulması gerekmektedir.

ŞANTİYE ALANLARI İÇİN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KRİTERLERİ

(1) Yerleşim alanlarında çevresel gürültüye neden olan şantiye faaliyetleri Ek-2’de yer alan hükümler çerçevesinde yürütülür.

(2) Şantiye faaliyetlerinden çevreye yayılan gürültünün kontrolü için gürültü azaltım tedbirleri uygulanır.

Gerek ruhsatlı gerekse ruhsatsız olsun ses şikayeti alan işletme ve tesislere yönelik şikayetlerinde ilgili yönetmelik kapsamında yine yetkili laboratuvarlara ölçüm yaptırmak suretiyle ilgili idarelere sunulması gerekmektedir.


Yönetmelik
Gürültü Ölçümleri Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği  Ekler Yönetmelikler
Gürültü Ölçümleri Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Ekler
Gürültü Ölçümleri Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ekler

İzin Kapsamındaki Rapor Formatları
Gürültü Ölçümleri Çevre İznine Tabi İşletmeler İçin Akustik Rapor Formatı
Gürültü Ölçümleri Çevre İznine Tabi Olmayan İşletmeler İçin Gürültü Seviyesi Değerlendirme Rapor Formatı
Gürültü Ölçümleri Eğlence Yerleri İçin Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Rapor Formatı
Gürültü Ölçümleri İşyeri, Atölye ve İmalathaneler İçin Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Rapor Formatı

Planlanan ve ÇED Kapsamında Değerlendirilen İşletme / Tesisler
Gürültü Ölçümleri Planlanan İzne Tabi Tesisler İçin Akustik Rapor Formatı
Gürültü Ölçümleri Ulaşım Sektörü İçin Akustik Rapor Formatı
Gürültü Ölçümleri Toplu Konut Projeleri İçin Akustik Rapor Formatı
Gürültü Ölçümleri Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Değişiklik-1 Değişiklik-2
Gürültü Ölçümleri Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü Genelgesi (2011/11)
Gürültü Ölçümleri Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Gürültünün Kontrol Altına Alınması İçin Öncelikli Yapılması Gerekenler

Çevresel Gürültü Sınır Değerleri

Çevresel Gürültünün Esas Kriterleri

Rapor, Harita ve Eylem Planı Hazırlayacaklarda Değerlendirme Kriterleri


Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.