Atık Analizi

Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması gerekmektedir. Atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması, özelliğine ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, geri dönüşümü, enerji geri kazanımı dâhil geri kazanılması, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetimi faaliyetlerine ‘Atık Yönetimi’ denir.

‘Atık Yönetimi Yönetmeliği’ kapsamında yer alan atıkların listesi ek-4’te verilmektedir. Atık listesinde (*) ile işaretlenmiş atıklar tehlikeli atıktır. Tehlikeli atıklar, ek-3/A’da listelenen özelliklerden bir veya daha fazlasına sahip atıklardır. Atık listesinde (A) işaretli atıklar, ek-3/B’de yer alan tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girer. (M) işaretli atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi gerekir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda, ek3/A’da listelenen özelliklerden H3-H8 ile H10 ve H11 ile ilgili değerlendirmeler, ek-3/B’de yer alan konsantrasyon değerleri esas alınarak yapılır.

Atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalarda malzeme güvenlik bilgi formları, proses girdileri ve bilgileri, Bakanlıkça yayınlanan kılavuzlar veya ek-3/B’de yer alan konsantrasyon değerleri esas alınarak yapılacak analiz çalışmaları kullanılır. Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde ek-3/B’de yer alan konsantrasyon değerleri esas alınarak atık üreticisi veya atık sahibi tarafından analiz yaptırılır. Analiz çalışmaları Bakanlıktan ek-3/B için yeterlik almış laboratuvarlarca gerçekleştirilir.

Depolama sahasında toplanmış kirlenmiş suları ve sızıntı suyunu 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda deşarj standartlarına uygun hâle getirmek için arıtmak amacıyla önlemler alınır.

HALİÇ ÇEVRE LABORATUVARI; atıktan numune alma ve analizleri konusunda TÜRKAK akreditasyonuna sahip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir laboratuvardır.

Çevre Ölçüm ve Analizleri ( Atık Analizi) | TÜRKAK 17025 Akreditasyonlu 

 • Ağır Metal Tayini
  Arsenik (As)
  Berilyum (Be)
  Molibden (Mo)
  Selenyum (Se)
  Talyum (Tl)
  Kurşun (Pb)
  Kadmiyum (Cd)
  Nikel (Ni)
  Antimon (Sb)
  Bakır (Cu)
  Krom (Cr)
  Gümüş (Ag)
  Kobalt (Co)
  Kalay (Sn)
  Çinko (Zn)
  Antimon (Sb)
  Baryum (Ba)
  Vanadyum (V)
  Cıva (Hg)
 • Klorür Tayini
 • Florür Tayini
 • Sülfat Tayini
 • Toplam Çözünmüş Madde Tayini
 • Yanma Kaybı (Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini)
 • pH Tayini
 • Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%) Tayini
 • Elektriksel İletkenlik Tayini
 • Organik Madde Tayini
 • Fenol İndeksi Tayini


Yönetmelik

 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Değişiklik
Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik
Maden Atıkları Yönetmeliği  Ekler
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik Ekler
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ekler

Tebliğ
 Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt Ve Alternatif Hammadde Tebliği Ekler Değişiklik Ekler


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.