Atık Analizi

Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması gerekmektedir. Atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması, özelliğine ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, geri dönüşümü, enerji geri kazanımı dâhil geri kazanılması, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetimi faaliyetlerine ‘Atık Yönetimi’ denir.

‘Atık Yönetimi Yönetmeliği’ kapsamında yer alan atıkların listesi ek-4’te verilmektedir. Atık listesinde (*) ile işaretlenmiş atıklar tehlikeli atıktır. Tehlikeli atıklar, ek-3/A’da listelenen özelliklerden bir veya daha fazlasına sahip atıklardır. Atık listesinde (A) işaretli atıklar, ek-3/B’de yer alan tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girer. (M) işaretli atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi gerekir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda, ek3/A’da listelenen özelliklerden H3-H8 ile H10 ve H11 ile ilgili değerlendirmeler, ek-3/B’de yer alan konsantrasyon değerleri esas alınarak yapılır.

Atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalarda malzeme güvenlik bilgi formları, proses girdileri ve bilgileri, Bakanlıkça yayınlanan kılavuzlar veya ek-3/B’de yer alan konsantrasyon değerleri esas alınarak yapılacak analiz çalışmaları kullanılır. Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde ek-3/B’de yer alan konsantrasyon değerleri esas alınarak atık üreticisi veya atık sahibi tarafından analiz yaptırılır. Analiz çalışmaları Bakanlıktan ek-3/B için yeterlik almış laboratuvarlarca gerçekleştirilir.

Depolama sahasında toplanmış kirlenmiş suları ve sızıntı suyunu 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda deşarj standartlarına uygun hâle getirmek için arıtmak amacıyla önlemler alınır.

HALİÇ ÇEVRE LABORATUVARI; atıktan numune alma ve analizleri konusunda TÜRKAK akreditasyonuna sahip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir laboratuvardır.

Çevre Ölçüm ve Analizleri ( Atık Analizi) | TÜRKAK 17025 Akreditasyonlu 

 • Ağır Metal Tayini (Alt Parametreler: https://haliccevre.com/atik-analizi-agir-metal-tayini/)
 • Klorür Tayini
 • Florür Tayini
 • Sülfat Tayini
 • Toplam Çözünmüş Madde Tayini
 • Yanma Kaybı (Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini)
 • pH Tayini
 • Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%) Tayini
 • Elektriksel İletkenlik Tayini
 • Organik Madde Tayini
 • Fenol İndeksi Tayini
 • PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini
 • PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini
 • Bromür, Florür, Klorür, Nitrat/Nitrat Azotu, Nitrit/Nitrit Azotu, Ortofosfat, Fosfat/Fosfat Fosforu, Sülfat Tayini


Yönetmelik

Atık Analizi Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Değişiklik
Atık Analizi Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik
Atık Analizi Maden Atıkları Yönetmeliği  Ekler
Atık Analizi Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik Ekler
Atık Analizi Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ekler

Tebliğ
Atık Analizi Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt Ve Alternatif Hammadde Tebliği Ekler Değişiklik Ekler


Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.