Akademik Makaleler

Haliç Akademi aracılığı ile meslektaşlarımızın daha çok bilgi ve deneyime sahip olması adına, bizlerden desteklerini esirgemeyen ve çalışmalarını bizlerle paylaşan değerli hocalarımıza teşekkür ederiz.

The Relationship Between Income Level and CFP Level of the Provinces in Turkey: A Case Study (Türkiye’ deki İllerin Karbon Ayakizi Seviyesi ile Gelir Seviyesi Arasındaki İlişki: Örnek Bir Olay)
Removal of Heavy Metals (Cu, Ni, Zn, Pb, Cd) From Compost by Molasses Hydrolysate (Melas Hidrolizatı Kullanılarak Komposttan Ağır Metal (Cu, Ni, Zn, Pb, Cd)  Giderilmesi)
Gasification of Biomass and Treatment Sludge in a Fixed Bed Gasifier (Sabit Yataklı Bir Gazlaştırıcıda Arıtma Çamuru ve Biyokütlenin Gazlaştırılması)
The Use of Municipal Solid Waste Compost in Contaminated Soil to Reduce the Availability of Ni and Cd: A Study from Istanbul (Kirlenmiş Topraktaki Ni ve Cd Miktarının Evsel Katı Atık Kompostu Kullanılarak Azaltılması: İstanbul’ dan Bir Çalışma)
Estimation of Atmospheric PCB Releases from Industrial Facilities in Turkey (Türkiye’ deki Endüstriyel Tesislerden Salınan Atmosferik PCB’ nin Tahmini)
Compositional Variation of PCBs, PAHs, and OCPs at Gas Phase and Size Segregated Particle Phase during Dust Incursion from the Saharan Desert in the Northwestern Anatolian Peninsula (Kuzeybatı Anadolu Yarımadası’ndaki Sahra Çölü’ nden toz akını boyunca boyutlara ayrılmış partikül fazındaki ve gaz fazındaki PCB, PAH ve OCP’ lerin Birleşik Varyasyonları)
Poliklorlu Bifenillerin (PCB’ler) Hava-Toprak Arakesitindeki Dağılımları
A Study on the Use of a Waste by-product from Saw-mill in the Removal of Basic Dye from Aqueous Solution: Kinetics and Thermodynamics (Talaş Kullanılarak Sulu Çözeltiden Bazik Boyarmadde Giderimi: Kinetik ve Termodinamik)
A Use of Aluminium-Coagulated Water Treatment Residue in the Treatment of Dye Containing Wastewater  Study (Aluminyum Çamuru kullanılarak boyarmadde içeren atıksuların arıtımı)


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları