Çevre Danışmanlığı Kapsamında, Çevre İzin ve Lisansı Hakkında

ÇEVRE DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA, ÇEVRE İZİN ve LİSANSI HK.

 Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izni ifade eder.

Çevre İzin Belgesi: Alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca işletmelere verilecek belgeyi ifade eder.

Çevre İzin ve Lisans Belgesi: Çevre İzin ve Lisans yönetmeliği kapsamında verilecek çevre izin ve çevre lisanslarını kapsayan belgeyi ifade eder.

Çevre Lisansı: Çevre İzin ve Lisans yönetmeliğiek-3C’de yer alan lisans konuları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik yeterliliği ifade eder.

İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı: İşletmelerin, tabi olduğu mevzuata göre fiziksel şartları sağladığına ilişkin belgeyi ifade eder.

Çevre İzin ve Lisans belgesi neden alınmalıdır?  

 Çevre izin ve lisans yönetmeliği ile çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre yönetmeliğin çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 Listesi) yada çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi) biçimde sınıflandırılmıştır. Eğer tesis faaliyet konusu ek-1 ve ek-2 listesinde yer almakta ise tesis çevre iznine ve/veya çevre lisansına tabidir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı nasıl alınır?

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu, çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu elektronik imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yapar. Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 de belirtilen faaliyet ve tesislerin başvuru dosyalarında yönetmeliğin Ek-3te belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur. İzin ve lisansa esas teşkil edecek tüm ölçüm ve analizlerin Bakanlığa veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırılması gereklidir.

Çevre iznini veya Çevre İzin ve Lisansını Vermeye Yetkili Merciler

İşletmelere verilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı;

a)Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

b)Ek-2 listesinde belirtilen işletmeler için İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri, tarafından verilir.

 Çevre izin sürecinin aşamaları nelerdir?

Tesis ilk olarak bağlı olduğu il müdürlüğünden mevzuata göre fiziksel şartları sağladığına dair il müdürlüğü uygunluk yazısı alır. Alınan il müdürlüğü uygunluk yazısının geçerlilik süresi 1 yıldır.

Alınan il müdürlüğü uygunluk yazısının ardından geçici faaliyet belgesi başvurusu yapılır. Geçici faaliyet belgesi başvurusu çevre izin ve lisans yönetmeliği EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte yapılır. Başvuru yetkili merci tarafından otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir. Söz konusu başvuruda herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, yetkili merci eksiklikleri başvuru sahibine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin altmış takvim günü içinde tamamlanarak yetkili merciye sunulması zorunludur. Eksiklikleri tamamlanan başvuru yetkili merci tarafından yirmi takvim günü içinde değerlendirilir. Başvurunun uygun bulunmaması veya belirtilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak yetkili merciye sunulmaması durumunda geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilir. Yapılan başvurunun, yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, herhangi bir eksikliğin bulunmadığının belirlenmesi halinde, işletmeye bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.

İşletmelerin, geçici faaliyet belgesi alınmasından itibaren yüz seksen takvim günü içerisinde çevre izin ve lisans yönetmeliği EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte çevre izni veya çevre izin ve lisansına başvuru yapması zorunludur.Başvuru, yetkili merci tarafından altmış takvim günü içerisinde değerlendirilir.Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuruda herhangi bir bilgi, belge, ölçüm, analiz sonuçları veya raporlarda eksiklik bulunması halinde, bu eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin doksan takvim günü içinde tamamlanarak yetkili merciye sunulması zorunludur. Başvuru yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bilgi ve belgelerle birlikte ölçüm, analiz sonuçları ve raporların uygun bulunması durumunda çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenir.

Çevre izin ve lisans süreci şematik gösterim

 

Çevre izin sürecinde gerekli olan evraklar nelerdir?

 

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ

 

ORTAK BELGELER

1ÇED’e tabi tesisler için ÇED “Olumlu” ya da “Gerekli Değildir.” kararı; ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı

2- Sicil Gazetesi2

3- Kapasite raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge

4- İş akım şeması ve proses özeti (Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, vaziyet planı, formül ve şekiller, atık kodları, emisyon kaynakları)

ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU ÖZEL BELGELER
İZİN KONULARI Hava Emisyonu 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı1
Çevresel Gürültü
Atıksu Deşarjı 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4
Derin Deniz Deşarjı 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4
LİSANS KONULARI Geri Kazanım Tehlikeli Atık 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Sanayi Sicil Belgesi

7- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5

Tehlikesiz Atık
Atık Yağ
Bitkisel Atık Yağ
Atık Pil ve Akümülatör
Ömrünü Tamamlamış Lastik
Ambalaj Atığı
Bertaraf Atık Yakma ve Beraber Yakma 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5

7- İşletme Planı

8- Deneme Yakması Planı

İleri Termal İşlem (Piroliz, Gazlaştırma) 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5

7- Deneme Yakması Planı

Düzenli Depolama 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi

7- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi6

8- İşletme Planı

Maden Atığı Bertaraf Depolama 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Maden Atığı Depolama Onay Belgesi

7- Mali Teminat7

8- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5

Derine Enjeksiyon 5- Maden Atığı Derine Enjeksiyon Onay Belgesi

6- Mali Teminat7

Alıcı Ortamda Bertaraf 5- Değerlendirme Komisyonu Nihai Kararı

6- Mali Teminat7

Ara Depolama Atık Ara Depolama 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5

7- Teminat Mektubu8

Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5

Atık Akümülatör Ara Depolama Tesisi 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5

Ömrünü Tamamlamış Lastik Ara Depolama Tesisi 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3
Ön işlem Tıbbi Atık Sterilizasyon 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

6- Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri

7- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3
Gemi Geri Dönüşüm 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5

7- Onaylı Vaziyet Planı

8- Gemi Söküm Belgesi

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5

Tanker Temizleme 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5

Hurda Metal/ ÖTA İşleme 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3
ÖTA Geçici Depolama 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5

Atık Kabul Tesisi 5- Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5

Biyobozunur Atık İşleme Mekanik Ayırma 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Tesis Onay Yazısı

7- İşletme Planı

Biyokurutma
Biyometanizasyon
Kompost
PCB Arındırma 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5

 

1: İşletmelerde ilgili mevzuatta yer alan esas ve hükümlerin (toz tutma, toplama, arıtma sistemleri ve benzeri) sağlandığının belirtilmesi zorunludur. Prosesi sonucunda tehlikeli atık oluşan tesislerin 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi çerçevesinde tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası poliçesinin bulunduğunun belirtilmesi zorunludur.

2: Çevre izin ve lisansına ambalaj atığı toplama ve ayırma konularında başvuran işletmelerin Sicil Gazetesinde işletmenin ambalaj atıklarının toplanması-ayrılması konularında faaliyet gösterdiğine dair bilgilerin yer alması zorunludur.

3: İşletmelerde ilgili mevzuatta belirtilen fiziksel şartların sağlandığı ve tehlikeli atık kabul eden işletmeler ile prosesi sonucunda tehlikeli atık oluşan tesislerin Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi çerçevesinde tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası poliçesinin bulunduğununbelirtilmesi zorunludur.

4: İşletmelerde ilgili mevzuatta yer alan esas ve hükümlerin (bertaraf yöntemlerinin) sağlandığının belirtilmesi zorunludur. Prosesi sonucunda tehlikeli atık oluşan tesislerin Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi çerçevesinde tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası poliçesinin bulunduğunun belirtilmesi zorunludur.

5 Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-IV’ünde (*) ile işaretlenmiş atıkları kabul eden tesislerin tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası poliçesini başvuru aşamasında sisteme yüklemesi gereklidir.

6 Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası poliçesini sadece I. sınıf düzenli depolama tesisleri ile II. sınıf düzenli depolama tesisine kabul edilebilecek olan tehlikeli atıkları kabul eden II. sınıf düzenli depolama tesisleri başvuru aşamasında sisteme yüklemesi gereklidir.

7Mali teminat, Kategori (A) tesislerinden talep edilir.

826/4/2011 tarihli ve 27916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Ara Depolanma Tesisleri Tebliğinin 5 inci maddesinin on dördüncü fıkrası çerçevesinde hazırlanarak sunulması gerekmektedir.

NOT: İl müdürlüğü uygunluk yazısı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından başvuru tarihinden itibaren en geç 2 (iki) ay içerisinde düzenlenir ve 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir.

 

ÇEVRE İZİN VEYA ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU İZİN LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
İZİN KONULARI Hava Emisyonu 1-      Emisyon Ölçüm Raporu
Çevresel Gürültü 1-      Akustik Rapor
Atıksu Deşarjı 1-      Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi

2-      Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27/4/2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27/4/2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için) veya Deşarj İzin Belgesi

Derin Deniz Deşarjı 1-      Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi

2-      Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı

LİSANS KONULARI Geri Kazanım Tehlikeli Atık 1-      Teknik Uygunluk Raporu
Tehlikesiz Atık 1-      Teknik Uygunluk Raporu
Atık Yağ 1-      Teknik Uygunluk Raporu

2-      Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Alınan Madeni Yağ Lisansı veya Uygunluk Yazısı

Bitkisel Atık Yağ 1-      Teknik Uygunluk Raporu

2-      Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Alınan Biyodizel İşleme Lisansı veya Uygunluk Yazısı

Atık Pil ve Akümülatör 1-      Teknik Uygunluk Raporu
Ömrünü Tamamlamış Lastik 1-      Teknik Uygunluk Raporu
Ambalaj Atığı 1-      Teknik Uygunluk Rapor
Bertaraf Atık Yakma ve Beraber Yakma 1-    Onaylı Deneme Yakması Planı

2-    Deneme Yakması Sonuç Raporu

İleri Termal İşlem Tesisleri (Piroliz, Gazlaştırma) 1-      Teknik Uygunluk Rapor

2-      Deneme Yakması Sonuç Raporu1

Maden Atığı Bertaraf Depolama 1-    İzleme Raporları
Derine Enjeksiyon
Alıcı Ortamda Bertaraf
Düzenli Depolama 1-      İzleme Raporları
Ara Depolama Atık Ara Depolama Tesisi 1-      Teknik Uygunluk Raporu
Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi 1-      Teknik Uygunluk Raporu
Atık Akümülatör Ara Depolama Tesisi 1-      Teknik Uygunluk Raporu
Ömrünü Tamamlamış Lastik Ara Depolama Tesisi 1-      Teknik Uygunluk Raporu
Ön işlem Tıbbi Atık Sterilizasyon 1-    Teknik Uygunluk Raporu
Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma 1-      Teknik Uygunluk Raporu
Gemi Geri Dönüşüm Tesisi 1-      Teknik Uygunluk Raporu
Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi 1-      Teknik Uygunluk Raporu
Tanker Temizleme 1-      Teknik Uygunluk Raporu
Hurda Metal/ ÖTA İşleme 1-      Teknik Uygunluk Raporu
ÖTA Geçici Depolama 1-      Teknik Uygunluk Raporu
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme 1-      Teknik Uygunluk Raporu
Atık Kabul Tesisi 1-      Faaliyet Raporu
Biyobozunur Atık İşleme Mekanik Ayırma 1-      Teknik Uygunluk Raporu
Biyokurutma
Biyometanizasyon
Kompost
PCB Arındırma 1-      Teknik Uygunluk Raporu

1: Piroliz sonucu elde edilen ürünlerin standartlara uygun olduğunun belgelenmemesi ve tesiste bulunan termal ünitede kullanılması halinde istenir.

Not: 1) İzin/Lisans sürecinin tamamlanması aşamasında talep edilen bilgi ve belgelerin içerikleri, sürece dâhil olan ilgili mevzuatta açıklanmaktadır.

2) Çevre izin belgesi ile çevre izin ve lisans belgesi yenileme başvurularında Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlara ilave olarak, il müdürlüğü uygunluk yazısı, kapasite raporu ve Çevresel Etki Değerlendirmesine ilişkin kararın sunulması gerekmektedir.

Çevre izin belgesi ne zaman yenilenir?

1)İşletmelere verilen çevre izni veya çevre izin ve lisans belgeleri beş yıl süre ile geçerlidir. İşletmeler belge geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180 takvim günü önce başvuru yapmak ve beş yıllık süre dolmadan yeniden çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır. Bu süreç çevre izni belgesi için her durumda, çevre izin ve lisansı belgesi için ise mevcut lisans konuları ile ilgili prosesinde ve çalışma koşullarında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda, GFB başvuru süreci uygulanmaksızın tekrar çevre izin süreci başlatılır.

2)Çevre izni veya çevre izin ve lisans alma süreci aşağıdaki belirtilen değişikliklerin gerçekleştirilmesini müteakip 30 takvim günü içerisinde yeniden başlatılır.

a) İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi,

b) İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi,

c) İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi,

ç) İşletmenin toplam üretim kapasitesinin veya toplam yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması veya artış miktarının bu Yönetmeliğin Ek-1 Listesi kapsamında yer alması.

(3) İşletmede insan sağlığı ve çevresel etkiler açısından iyileştirme yönünde değişiklik yapılması durumunda veya ikinci fıkra kapsamı dışında kalan durumlarda yapılan değişikliğe ilişkin bilgi, belge ve raporlarla birlikte başvurulur. Çevre izni veya çevre izin ve lisans alma sürecinin yeniden başlatılıp başlatılmayacağı, izni veren yetkili merci tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

(4) Çevre izin ve lisansı belgesi bulunan ve Ek-3C’de yer alan lisans konuları kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin, çevre lisansına tabi tesisler veya üniteler eklemek istemesi halinde eklenecek tesisler veya üniteler için geçici faaliyet belgesi ile çevre izni ve lisans belgesi başvurusu münferit olarak yapılır. Çevre izni konusu işletmede bulunan tüm tesisler dikkate alınarak değerlendirilir ve uygun bulunması durumunda mevcut çevre izin ve lisansı belgesi geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden düzenlenir.

(5) Çevre izin ve lisansı belgesi bulunan bir işletme, belgesi ekinde belirtilen ve tesisine kabul etmesi uygun bulunan atıklara ilave olarak çevre izin ve lisansı belgesi geçerlilik süresi içerisinde yılda bir defaya mahsus olmak üzere mevcut prosesinde bir değişiklik yapmasını gerektirmeyecek nitelikte olan atıkların eklenmesi talebinde bulunabilir. Sunulan iş akım şeması ve proses özetinde yapılacak değerlendirme sonucunda talebin uygun bulunması durumunda mevcut çevre izin ve lisansı belgesi geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden düzenlenir.

(6) İşletmede ikinci fıkranın (a) bendi dışında belirtilen değişikliklerin geçici faaliyet belgesi alınmasına müteakip çevre izin ve lisans başvurusu öncesinde gerçekleşmesi durumunda bir defaya mahsus olmak üzere geçici faaliyet belgesi yenileme işlemi yapılır.

(7) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen değişikliğin olması durumunda çevre izin ve lisans belgesi yenileme işlemi GFB alma sürecinden itibaren başlatılır. İkinci fıkranın diğer bentlerinde belirtilen değişikliklerde çevre izni belgesi için her durumda, çevre izni ve lisansı belgesi için ise mevcut lisans konuları ile ilgili prosesinde ve çalışma koşullarında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda GFB başvuru süreci uygulanmaksızın bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında çevre izin ve lisans süreci yeniden başlatılır.

(8) İşletmenin çevre izin ve lisans belgesinde belirtilen lisans konularından herhangi biri ile ilgili olarak faaliyet göstermemek üzere konu ile ilgili prosesini işletmeden tamamen kaldırılması, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinde belirtilen izin konularından herhangi birisinin muaf olunan izin durumuna dönüşmesi halinde ilgili bilgi ve belgelerle başvuru yapılır. Yapılacak değerlendirme sonucunda mevcut çevre izin veya çevre izin ve lisansı belgesi geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden düzenlenir.

Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi bulunan işletmenin sahibi veya unvanının değişmesi

İşletmenin sahibi veya unvanının değişmesi durumunda üç ay içerisinde değişikliğe ilişkin sicil gazetesi, kapasite raporu ve mevcut çevre izni veya çevre izin ve lisans koşullarına uyacağına dair taahhütname ile başvuru yapılır. Yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda çevre izin veya çevre izin ve lisans sürecinin yeniden başlatılmasının gerekli görülmediği durumda, önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden düzenlenir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin iptali

İşletmenin çevre izni veya çevre izin ve lisans koşullarına aykırı iş ve işlemlerinin tespit edilmesi durumunda yetkili merci tarafından Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.Uygunsuzluğun düzeltilmesi için, işletmeye yetkili merci tarafından en fazla bir yıla kadar süre verilebilir.İşletmeye süre verilmemesi veya işletmeye verilen sürenin bitiminde uygunsuzluğun giderilmemesi halinde, yetkili merci tarafından çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir. Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler nedeniyle işletmeye süre verilmeksizin çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir. Bu işletmeler için izin süreci yeniden başlatılır ve işletme kendi adına yeni geçici faaliyet belgesi düzenlenene kadar faaliyette bulunamaz. Geçici faaliyet belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.Yükümlülükleri doğrultusunda yapılacak belgelendirmelerde ve beyanlarında usulsüz ve gerçeğe aykırı bilgi ve belge düzenlendiği tespit edilen tesislere 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır ve belgeleri iptal edilir. Bu işletmelerin doksan takvim günü süresince faaliyeti durdurulur. İptal edilen başvuruya ait her bir çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için 19 uncu madde uyarınca belirlenen belge bedellerinin iki katı, tekrarında dört katı uygulanır, müteakip tekrarında ise faaliyet 1 yıl süresince durdurulur.9 uncu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirlenen süreler içinde başvuru yapılmaması, eksikliklerin tamamlanarak gönderilmemesi veya başvurunun uygun bulunmaması durumlarında geçici faaliyet belgesi iptal edilir.Geçici faaliyet belgesi ile faaliyet gösteren işletmelerin geçici faaliyet belgesi başvuru aşamasında sunmuş olduğu bilgi ve belgelere aykırı çalıştığının tespit edilmesi durumunda yetkili merci tarafından Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanarak geçici faaliyet belgesi iptal edilir.

Geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilen veya geçici faaliyet belgesi iptal edilen işletmeler; bir defaya mahsus olmak üzere, reddedilen veya iptal edilen başvuruya ait her bir çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için 19 uncu madde uyarınca belirlenen belge bedeli kadar ödeme yaparak tekrar müracaatta bulunur. Bu işletmeler için izin süreci yeniden başlatılır. Başlatılan süreç sonunda geçici faaliyet belgesi veya çevre izni/çevre izin ve lisans belgesini alamayan işletmeler altmış takvim günü süresince faaliyette bulunamaz ve geçici faaliyet belgesi başvurusu yapamaz. Bahsedilen altmış takvim günü sonunda gerçekleştirilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin/çevre izin ve lisans belgesi başvurularında belge bedeli olarak 19 uncu madde uyarınca belirlenen bedellerin iki katı uygulanır. Bu başvuru süreci sonunda da geçici faaliyet belgesi veya çevre izni/çevre izin ve lisans belgesini alamayan işletmeler doksan takvim günü süresince faaliyette bulunamaz ve geçici faaliyet belgesi başvurusu yapamaz. Geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.

Yükümlülükleri doğrultusunda yapılacak belgelendirmelerde ve beyanlarında usulsüz ve gerçeğe aykırı bilgi ve belge tespit edilen tesislere 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanır ve geçici faaliyet belgeleri iptal edilir. Bu işletmelerin doksan takvim günü süresince faaliyeti durdurulur. İptal edilen başvuruya ait her bir çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için 19 uncu madde uyarınca belirlenen belge bedellerinin iki katı, tekrarında dört katı uygulanır, müteakip tekrarında ise faaliyet 1 yıl süresince durdurulur.

 

Kaynak:

  • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

Sinan BAŞARIR – Çevre Mühendisi / İş Güvenliği Uzmanı


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
Mesaj Gönderin...
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.
Powered by