Dip Taraması ve Boşaltım Faaliyetleri

Dip Taraması ve Boşaltım Faaliyetleri Uygulama ve Yetki Devri ile ilgili genelge yayımlandı. Bu genelgenin amacı; 14 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan ‘Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği’ kapsamında ön görülen uygulama esaslarının belirlenmesini amaçlamaktadır. Dolayısıyla da dip tarama malzemesinin çevresel yönetimi kapsamında denize boşaltım yöntemlerini, boşaltım alanlarını, ekotoksikolojik analiz yöntemlerini ve İdareye sunulması gereken izleme ve ekolojik rapor formatlarını kapsar.

Boşaltım alanları çevresel kalite durumu açısından Bakanlıkça izlenir ve gerek görülmesi durumunda boşaltım alanları kapatılabilir, sınırlama getirebilir veya yeni boşaltım alanı belirlenebilir.

 

Yönetmelik Ek-1 Talo-3’te belirtilen faydalı kullanım seçeneklerinden herhangi birini tercih edilmesi halinde bu kullanımın ilgili mevzuat kriterlerini sağlaması koşulu ile Çevre Mühendisliği ve/veya ilgili diğer bölümlerce hazırlanacak kurumsal akademik raporun İdareye sunulması gerekmektedir.

Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin 1. Fıkrası ile 9’uncu maddenin birinci fıkrası gereğince yapılacak ekotoksikolojik analizler Ek-4’de belirtilen yöntemlere göre yapılır. Ekolojik raporlar ise; Yönetmeliğin 7’inci maddesi 5. Fıkrası ile 9. Maddenin 13. Fıkrası kapsamında yürütülen faaliyetler için hazırlanır.

Türkiye’nin yargılama yetkisine tabi olan deniz yetki alanlarında 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesi ve aynı Kanunun 24. Maddesi hükmüne göre idari yaptırım kararı verme yetkisi; bu genelgede belirtilen şartlarda Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bölge Komutanlığı bağlısı Gemi/Bot Komutanlıklarına verilmiştir.

Yönetmelik kapsamında verilen Uygunluk Belgesi ile diğer ilgili bilgi ve belgelerin sunulmaması durumunda, Çevre Kanunu’ nun 20. Maddesinin (g) bendine göre idari yaptırım uygulanır.

Bu yetkinin etkin bir şekilde uygulanması amacıyla Bakanlıkça ve İl Müdürlüklerince belirlenen boşaltım alanlarına yönelik bilgiler Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bölge Komutanlığı bağlısı Gemi/Bot Komutanlıkları tarafından yetki devri çerçevesinde yapılacak denetimlerde ihlalin tespiti ile ceza verilmesi ve tahsili işlemlerinde, Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulur.

Yönetmelik Ek-1 Tablo-5 gereğince yapılacak izleme çalışmaları ilişkin numunelerin alınması ve analizleri 07/01/1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliğine göre yapılır.

Feyza YALÇIN/ Kimyager
Laboratuvar Yöneticisi

Kaynak:
Dip Taraması ve Boşaltım Faaliyetleri Uygulama ve Yetki Devri Genelgesi


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
Mesaj Gönderin...
Laboratuvarımız, COVID-19 adlı salgın sebebiyle faaliyetini durdurmuş olup, mesajınıza 04.05.2020 tarihi itibariyle geri dönüş yapılacaktır.
Powered by