İnorganik, Toksik Gaz Ölçümü

TOKSİK GAZ ÖLÇÜMLERİ

ISG ölçümlerinden biri olan toksik gaz ölçümü, bazı sektörlerde çalışan kişiler için hayati öneme sahiptir. Zehirli gazlar da diyebileceğimiz bu türden gazlar dokulara yeteri kadar oksijen gitmemesi neticesinde boğularak ölmeye sebep olabilir.

İş Hijyeni Laboratuvarımız dünya ölçeğinde kullanılan metotlar ile iş yeri çalışma ortamında toksik gaz ve buharların havadaki konsantrasyonlarının ölçülmesi ve tayin edilmesini gerçekleştirmektedir.

 • ASTM-D 4490-96: Toksik gaz ve buharların havadaki konsantrasyonlarının dedektör tüp kullanarak ölçülmesi.
 • NIOSH 6601: Elektrokimyasal yöntemle oksijen tayini.
 • NIOSH 6604: Elektrokimyasal yöntemle karbonmonoksit tayini.

Kapalı alanlarda karşılaşılan genel toksik gaz türleri şunlardır:

  • Hidrojen Sülfür – “lağım gazı”, çürük yumurtaya benzer bir kokusu olan renksiz bir gazdır. Birçokkapalı alanda gerçekleşmiş ölüm olayı aşırı derece hidrojen sülfür gazına maruz kalınmasıylailişkilendirilmiştir. Hidrojen sülfür koku alma duyusunun yitirilmesine neden olur, bu da insanları gazın ortamdan uzaklaştığı yanılgısına düşürür bir süre sonra. Hidrojen sülfür, hücresel düzeyde oksijen değişimini engeller ve boğulmaya neden olur.
  • Karbon monoksit – karbon bazlı yakıtların (gaz, odun) yakılması sonucu oluşan kokusuz, renksiz bir gazdır. Karbon monoksit, oksijenin vücudun tüm bölgelerine taşınmasını engelleyerek ölüme neden olur.
  • Çözücüler – gazyağı, benzin, boya sıyırıcıları, yağ sökücüler vb. Birçok çözücü yalnızca yanıcı değildir, bazılarının yüksek konsantrasyonlarda solunması merkezi sinir sistemi (CNS) etkilerine neden olabilir. CNS etkisi baş dönmesi, uyuşukluk, konsantrasyon eksikliği, baş ağrısı, koma ve ölüme neden olur.

Herhangi bir işyerinde çalışma esnasında ortamda toksik gaz ve buharlar oluşabilir. Bu oluşan toksik gazlar ortamdaki çalışan kişiye ciddi zararlar verebilir.

Her ortamda farklı kimyasallar bulunabileceği için oluşacak semptomlar ve hastalık riskleri de farklılık gösterecektir. Hastalık gelişimi, solunan gazın miktarı, açık veya kapalı alanda maruziyet, maruz kalan kişinin alerjik bir hastalığı olup olmaması, sigara içme durumu ve yaş gibi birçok faktörden etkilenmektedir.

Toksik gaz maruziyeti sonucu astım hastalığı olanlarda alevlenme görüleceği gibi, daha önce sağlıklı olan bir kişide de yüksek dozda maruziyet sonucu reaktif havayolu disfonksiyon sendromu, bronşiolitisobliterans, organize pnömoni veya bronşektazi gelişebilmektedir.

Astm D 4490 kapsamında bakılan parametrelerimiz:

 • Etilbenzen (C₈H₁₀)
 • Pentil asetat (C₇H₁₄O₂)
 • İzovalerik asit (C5H10O2)
 • Bütil metakrilat (C8H14O2)
 • Etilen (C₂H₄)
 • Stiren (C₈H₈)
 • Maleik anhidrit (C4H2O3)
 • ter-Bütil metil eter (C5H12O)
 • Aseton (C₃H₆O)
 • Divinil benzen (C₆H₄)
 • Metakrilik asit (C4H6O2)
 • Kümen (C9H12)
 • Metil etil keton (C₄H₈O)
 • α-Pinen (C₁₀H₁₆)
 • Alil alkol (C3H6O)
 • Siklohekzan

(C6H12)

 • Etilasetat (C₄H₈O₂)
 • Hidrojen siyanür (HCN)
 • Propiyonik asit (C3H6O2)
 • Dekahidronaftalin (C10H18)
 • Bütilasetat (C₆H₁₂O₂)
 • Fosgen (COCl₂)
 • n-Valerik asit (C5H10O2)
 • n-Dekan (C10H22)
 • Etilenoksit (C₂H₄O)
 • Asetilen (C₂H₂)
 • Organik gaz belirleyici
 • Dietilbenzen (C10H14)
 • Propilen glikol(C₃H₈O₂)
 • Hidrojen peroksit (H₂O₂)
 • Pentan (C5H12)
 • Etilmetakrilat (C6H10O2)
 • Propilen oksit(C₃H₆O)
 • Oksijen (O₂)
 • Hekzan (C6H14)
 •  İzopropileter (C6H14O)
 • Kerosin
 • Tetrakloroetilen (C₂Cl₄)
 • Trikloroetilen (C2HCl3)
 • n-Nonan (C9H20)
 • Heptan (C₇H₁₆)
 • Asetaldehit (C₂H₄O)
 • Tetrakloroetilen (C2Cl4)
 • 1,2,4-Trimetilbenzen (C9H12)
 • Metilmerkaptan (CH₄S)
 • Metilmetakrilat (C₅H₈O₂)
 • Bütadien (C4H6)
 • p-Diklorobenzen (C6H4Cl2)
 • Metilalkol (CH₄O),
 • Bütil amin  (C₄H₁₁N)
 • Gazolin, Benzen (C6H6)
 • Undekan (C11H24)
 • 1-Bütanol (C₄H₁₀O)
 • Siklohekzil amin (C₆H₁₃N)
 • Toluen (C7H8)
 • Akrilonitril (C3H3N)
 • Metil isobutil keton (C₆H₁₂O)
 • Dibütilamin (C₈H₁₉N)
 • Ksilen (C8H10)
 • Asetaldehit (C2H4O)
 • 2-Etoksietanol (C₄H₁₀O₂)
 • Yağ Buharı (Oil Mist)
 • Karbon tetra klorür(CCl4)
 • Tetrakloroetilen (C2Cl4)
 • Tetrahidrofuran (C₄H₈O)
 • Kükürt dioksit (SO2)
 • Dimetilformamid (C3H7NO)
 • Karbondisülfür (CS2)
 • 1,1,1-Trikloroetan (C₂H₃Cl₃)
 • Amonyak (NH3)
 • Metil akrilat (C4H6O2)
 • Civa buharı (Hg)
 • Arsin (AsH₃)
 • Karbon monoksit (CO)
 • Bütilakrilat (C7H12O2)
 • Naftalin (C10H8)
 • İzopropilalkol (C₃H₈O)
 • Hidrojen sülfür (H2S)
 • Etil akrilat (C5H8O2)
 • Bromoklorometan (CH2BrCl)
 • Fenol (C₆H₆O)
 • Propan (C3H8)
 • Diizopropilamin (C6H15N)
 • Bromoform

(CHBr3)

 • Kresol (C₇H₈O)
 • Karbon dioksit (CO2)
 • N,N-Dimetilanilin (C8H11N)
 • 1-Bromopropan (C3H7Br)
 • Anilin (C₆H₅NH₂)
 • Hidrojen florür (HF)
 • Dipropilamin (C6H15N)
 • 2-Bromopropan (C3H7Br)
 • Etilamin (C₂H₇N)
 • Formaldehit (CH2O)
 • n-Metilanilin

(C7H9N)

 • Dibromometan (CH2Br2)
 • İnorganik gaz belirleyici
 • Hidrojen klorür (HCl)
 • Morfolin

(C4H9NO)

 • 1,2-Dikloropropan (C3H6Cl2)
 • Aminler
 • Ozon (O3)
 • Pentilamin (C5H13N)
 • Etil bromür (C2H5Br)
 • Nitrojen dioksit (NO₂)
 • Sülfürik asit (H2SO4)
 • Propilamin (C3H9N)
 • Genel hidrokarbonlar
 • Fosfin (PH₃)
 • Asetik asit (CH3COOH)
 • Pridin  (C5H5N)
 • Metil izotiyosiyanat (C2H3NS)
 • Nitrik asit (HNO₃)
 • Formik asit (HCOOH)
 • o-Toludin  (C7H9N)
 • Vinil klorür (CH₂CHCl)
 • Hidrojen Bromür(HBr)
 • Asetik anhidrit (C4H6O3)
 • p-Toludin (C7H9N)
 • Etilen glikol (C₂H₆O₂)
 • Azot oksitler (NOx)
 • Akrilik asit (C3H4O2)
 • İzopropilasetat (C5H10O2)
 • Bütan (C₄H₁₀)
 • Bütirik asit (C4H8O2)
 • tert-Bütanol (C4H10O)
 • Bütil eter (C8H18O)
 • İzobütirik asit (C4H8O2)
 • Hidrojen (H₂)
 • Klor(Cl₂)
   

Bu parametreler dışında,  uygun dedektör  tüp bulunduğu takdirde gelen taleplere karşılık verilebilmektedir.

Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.