Kimyasal Etken Ölçümleri 

İş Hijyeni – Kimyasal Etken Ölçümleri çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü toz, gaz, buhar gibi fiziksel etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin belirlenerek raporlanmasını gerektirmektedir. İşveren, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirirken veya yeniletirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit eder. Alınan kontrol tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından, ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analizini tekrarlatır.

İşveren, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığında iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yaptırır veya tekrarlatır:

– İşyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik meydana geldiğinde.

– İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde.

– İşyerinde gerçekleşen dış denetimlerde istenmesi halinde.

Kimyasal parametrelere özel olarak  ortam şartlarının değişmediği durumlarda, yönetmeliğin dikkate alınmasını istediği TS EN 689 standardı baz alınmaktadır.

Maruziyet ölçümlerine başlamadan önce, iş yeri ile ilgili maruz kalma profili değerlendirilir. Bu temel değerlendirme 3 adımda gerçekleşir:

1.İş yerinde maruziyete sebep olabilecek maddelerin tanımlanması

2.İş yeri faktörlerinin gözden geçirilmesi

3.Maruz kalma tahmini

Ön değerlendirme ölçümü benzer maruziyet grubu içerisinden 3 ila 5 adet ölçüm yapılması gerekmektedir. Ölçüm sonuçları aşağıdaki gibiyse;

  • 3 ölçümün ortalaması sınır değerin %10’dan küçükse
  • 4 ölçümün ortalaması sınır değerin %15’den küçükse
  • 5 ölçümün ortalaması sınır değerin %20’den küçükse

Ölçüm sonuçları UYGUN olarak değerlendirilir. Eğer yapılan ölçümlerden herhangi birsinin sonucu mesleki maruziyet sınır değerinden büyük ise sonuçlar UYGUNSUZ olarak değerlendirilir. Ölçüm sonuçlarının ortalaması yukarıdaki oranlardan büyük ise istatistiksel değerlendirme yapılması gerekmektedir. İstatistiksel değerlendirme için benzer maruziyet grubundan en az 6 adet ölçüm yapılması gerekmektedir.

Kimyasal etkenler,  her iş kolunda ortam ve kişisel maruziyet bazında değerlendirilmesi gereken önemli risk kaynaklarıdır. Laboratuvarımız kimyasal parametrelerinin ölçümleri konusunda, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen akreditasyon sertifikasına sahip olup, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığı tarafından da yetkilendirilmiş ilk laboratuvarlar arasındadır.

Kimyasal Etken Ölçümleri Alanında Hizmet Verilen Yetkili Parametre Listesi

Kapsam Parametre  İş Hijyeni Ölçüm / Test / Analiz Metodunun Adı Metot Numarası  ve Tarihi
Kimyasal Hidrazin  İş yeri ortamındaki hidrazinin örneklenmesi ve analizi NIOSH 3503
Kimyasal Formaldehit  İş yeri ortamındaki formaldehitin örneklenmesini ve analizi NIOSH 3500
Kimyasal Metal İşleme Sıvılarında Yağ Buharı İş yeri ortamındaki metal işleme sıvılarında yağ buharı örneklenmesini ve analizi MDHS 84/2
Kimyasal Civa  İş yeri ortamındaki cıvanın örneklenmesi ve analizi NIOSH 6009
Kimyasal Amonyak  İş yeri ortamındaki amonyak gazı konsantrasyonunun örneklenmesi ve analizini NIOSH 6015
Kimyasal Kişisel ve Ortam Toz  İş yeri ortamındaki solunabilir ve yutulabilir tozun örneklenmesi ve analizi ASTM D 4532
Kimyasal  İş yeri ortamındaki solunabilir ve yutulabilir tozun örneklenmesi ve analizi MDHS 14/3
Kimyasal  İş yeri ortamındaki toplam tozun örneklenmesi ve analizi NIOSH 0500
Kimyasal  İş yeri ortamındaki solunabilir tozun örneklenmesi ve analizi NIOSH 0600
Kimyasal Havadaki Arsenik (As) Konsantrasyonu  İş yeri ortamındaki arsenik toz ve buharının örneklenmesi ve analizi NIOSH 7901
Kimyasal Alkali Tozları (NaOH, KOH, LiOH)  İş yeri ortamındaki alkali tozların örneklenmesi ve analizi NIOSH 7401
Kimyasal HCN  İş yeri ortamındaki hidrojen siyanürün örneklenmesi ve analizini NIOSH 6010
Kimyasal Vanadyum  İş yeri ortamında bulunan metallerin (V) örneklenmesi ve analiz edilmesi HLC-07 İşletme İçi Metot
Kimyasal Organik, İnorganik ve Toksik Gaz ve Buhar İmisyonlar  Toksik gaz ve Buharların Dedektör Tüpler Kullanılarak Ölçülmesi ASTM D 4490
Kimyasal VOC  Uçucu Organik Bileşiklerden Numune Alma ve  Analiz TS ISO 16200-1
Kimyasal Çalışma Ortamı havasında ve Kişisel Maruziyet – Ağır Metaller  Çalışma ortamında Atomik  Absorbsiyon Spektrofotometre  ile Metal Tayini (Au, Ag, Al, Ba, Be, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Mg,  Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sn, Tl, Zn, Cd, Na, Ti, K) HLC-05 İşletme İç Metot
Kimyasal Kişisel ve İş Yeri Ortamı Toz  Optik yöntem ile hava kirliliği ölçme metotları havada süspansiyon durumunda bulunan madde miktarının tayini CEN TR 16013-3
Kimyasal Ortam Havası Oksijen (O2 )  Ortam havasında bulunan gaz konsantrasyonlarının (O2) portatif gaz ölçüm cihazı ile tayini NIOSH 6601
Kimyasal Ortam Havası Karbonmonoksit (CO)  Ortam havasında bulunan gaz konsantrasyonlarının (CO) portatif gaz ölçüm cihazı ile tayini NIOSH 6604
Kimyasal Ortam Havası Yanıcı gazlar, zehirli gazlar veya oksijenin ölçülmesi  Ortam havasında bulunan gaz konsantrasyonlarının portatif gaz ölçüm cihazı ile tayini(H2S, %LEL, CO, O2, CO2, SO2, NO2 ) HLC-04 İşletme İçi Metot
Kimyasal Kristalin Silika (SiO2)  İş yeri ortamındaki Kristalin Silika Tayini (SiO2) NIOSH 7601
Kimyasal Serbest Silika (SiO2) İş yeri ortamındaki Serbest Silika Tayini (SiO2) NIOSH 7602
Kimyasal Kristalin Silika (SiO2) İş yeri ortamındaki Kristalin Silika Tayini (SiO2) MDHS 101/2
Kimyasal Karbon Siyahı İş yeri ortamındaki Karbon Siyahı Tayini OSHA ID 196
Kimyasal Ağır Metal ve Bileşikleri (Pb) İş yeri ortamındaki Kurşun Tayini NIOSH 7082
Kimyasal Lastik Buharı ve Tozu İş yeri ortamındaki Lastik Buharı ve Tozu Tayini MDHS 47/3
Kimyasal Metal İşleme Sıvısında Toz Metal İşleme Sıvısında Oluşan Toz ve Aerosol Ölçümü NIOSH 5524
Kimyasal Antimon (Sb), Kalay (Zn), Potasyum(K) İş yeri ortamındaki Antimon (Sb), Kalay (Zn), Potasyum(K) Tayini OSHA ID 121
Kimyasal Krom+6 Tayini İş yeri ortamındaki Krom+6 Tayini NIOSH 7600
Kimyasal MgO, CaO, TiO2 İş yeri ortamındaki Magnezyum Oksit, Kalsiyum Oksit, Titanyum Dioksit

Hesaplama Metodu

HLC.08 & HLC.05 – İşletme İçi Metot
Kimyasal Asfalt Dumanı İş yeri ortamındaki Asfalt Dumanı Tayini NIOSH 5042
Kimyasal Fosfin İş yeri ortamındaki Fosfin Tayini NIOSH 6002
Kimyasal Asetik Anhidrit İş yeri ortamındaki Asetik Anhidrit Tayini NIOSH 3506
Kimyasal Azotoksit İş yeri ortamındaki Azotoksit ve Azotdioksit Tayini NIOSH 6014
Kimyasal Asbest İş yeri ortamındaki Asbest Tayini NIOSH 7400
Kimyasal Kükürtdioksit (SO2) İşyeri Ortamındaki Kükürtdioksit (SO2) Tayini NIOSH-NMAM 6004
Kimyasal Bromür (Br2 ) ve Klorür (Cl2) İşyeri Ortamındaki Ortam Bromür (Br2 ) ve Klorür (Cl2) Tayini NIOSH-NMAM 6011
Kimyasal Hidrojen Sülfür (H2S) İşyeri Ortamındaki Hidrojen Sülfür (H2S) Tayini NIOSH-NMAM 6013
Kimyasal Hidrojen Florür (HF) İşyeri Ortamındaki Hidrojen Florür (HF) Tayini NIOSH-NMAM 7906
Kimyasal Hidroklorik Asit (HCl) İşyeri Ortamındaki Hidroklorik Asit (HCl) Tayini NIOSH-NMAM 7907
Kimyasal Hidrobromik Asit (HBr) İşyeri Ortamındaki Hidrobromik Asit (HBr) Tayini NIOSH-NMAM 7907
Kimyasal Nitrik Asit (HNO₃) İşyeri Ortamındaki Nitrik Asit (HNO₃) Tayini NIOSH-NMAM 7907
Kimyasal Sülfürik Asit (H₂SO₄) İşyeri Ortamındaki Sülfürik Asit (H₂SO₄) Tayini NIOSH-NMAM 7908
Kimyasal Klordioksit (ClO2) İşyeri Ortamındaki Klordioksit (ClO2) Tayini OSHA-ID 202
Kimyasal Ozon (O3) İşyeri Ortamındaki Ozon (O3) Ölçümü OSHA-ID 214
Kimyasal Hidrojenperoksit (H2O2) İşyeri Ortamındaki Hidrojenperoksit (H2O2) Ölçümü OSHA-ID 1019
Kimyasal Alüminyum oksit (Al2O3) İşyeri Ortamındaki Alüminyum oksit (Al2O3) Ölçümü OSHA-ID 198SG
Kimyasal Kalsiyum Karbonat (CaCO3) İşyeri Ortamındaki Kalsiyum Karbonat (CaCO3) Ölçümü İşletme İçi Metot-
TA.400.Rev00

Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.