Kimyasal Etken Ölçümleri 

İş Hijyeni – Kimyasal Etken Ölçümleri çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü toz, gaz, buhar gibi fiziksel etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin belirlenerek raporlanmasını gerektirmektedir. İşveren, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirirken veya yeniletirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit eder. Alınan kontrol tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından, ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analizini tekrarlatır.

İşveren, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığında iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yaptırır veya tekrarlatır:

– İşyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik meydana geldiğinde.

– İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde.

– İşyerinde gerçekleşen dış denetimlerde istenmesi halinde.

Kimyasal parametrelere özel olarak  ortam şartlarının değişmediği durumlarda, yönetmeliğin dikkate alınmasını istediği TS EN 689 standardı baz alınmaktadır.

Maruziyet ölçümlerine başlamadan önce, iş yeri ile ilgili maruz kalma profili değerlendirilir. Bu temel değerlendirme 3 adımda gerçekleşir:

1.İş yerinde maruziyete sebep olabilecek maddelerin tanımlanması

2.İş yeri faktörlerinin gözden geçirilmesi

3.Maruz kalma tahmini

Ön değerlendirme ölçümü benzer maruziyet grubu içerisinden 3 ila 5 adet ölçüm yapılması gerekmektedir. Ölçüm sonuçları aşağıdaki gibiyse;

  • 3 ölçümün ortalaması sınır değerin %10’dan küçükse
  • 4 ölçümün ortalaması sınır değerin %15’den küçükse
  • 5 ölçümün ortalaması sınır değerin %20’den küçükse

Ölçüm sonuçları UYGUN olarak değerlendirilir. Eğer yapılan ölçümlerden herhangi birsinin sonucu mesleki maruziyet sınır değerinden büyük ise sonuçlar UYGUNSUZ olarak değerlendirilir. Ölçüm sonuçlarının ortalaması yukarıdaki oranlardan büyük ise istatistiksel değerlendirme yapılması gerekmektedir. İstatistiksel değerlendirme için benzer maruziyet grubundan en az 6 adet ölçüm yapılması gerekmektedir.

Kimyasal etkenler,  her iş kolunda ortam ve kişisel maruziyet bazında değerlendirilmesi gereken önemli risk kaynaklarıdır. Laboratuvarımız kimyasal parametrelerinin ölçümleri konusunda, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen akreditasyon sertifikasına sahip olup, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığı tarafından da yetkilendirilmiş ilk laboratuvarlar arasındadır.

Kimyasal Etken Ölçümleri Alanında Hizmet Verilen Yetkili Parametre Listesi

KapsamParametre İş Hijyeni Ölçüm / Test / Analiz Metodunun AdıMetot Numarası  ve Tarihi
KimyasalHidrazin İş yeri ortamındaki hidrazinin örneklenmesi ve analiziNIOSH 3503
KimyasalFormaldehit İş yeri ortamındaki formaldehitin örneklenmesini ve analiziNIOSH 3500
KimyasalMetal İşleme Sıvılarında Yağ Buharıİş yeri ortamındaki metal işleme sıvılarında yağ buharı örneklenmesini ve analiziMDHS 84/2
KimyasalCiva İş yeri ortamındaki cıvanın örneklenmesi ve analiziNIOSH 6009
KimyasalAmonyak İş yeri ortamındaki amonyak gazı konsantrasyonunun örneklenmesi ve analiziniNIOSH 6015
KimyasalKişisel ve Ortam Toz İş yeri ortamındaki solunabilir ve yutulabilir tozun örneklenmesi ve analiziASTM D 4532
Kimyasal İş yeri ortamındaki solunabilir ve yutulabilir tozun örneklenmesi ve analiziMDHS 14/3
Kimyasal İş yeri ortamındaki toplam tozun örneklenmesi ve analiziNIOSH 0500
Kimyasal İş yeri ortamındaki solunabilir tozun örneklenmesi ve analiziNIOSH 0600
KimyasalHavadaki Arsenik (As) Konsantrasyonu İş yeri ortamındaki arsenik toz ve buharının örneklenmesi ve analiziNIOSH 7901
KimyasalAlkali Tozları (NaOH, KOH, LiOH) İş yeri ortamındaki alkali tozların örneklenmesi ve analiziNIOSH 7401
KimyasalHCN İş yeri ortamındaki hidrojen siyanürün örneklenmesi ve analiziniNIOSH 6010
KimyasalVanadyum İş yeri ortamında bulunan metallerin (V) örneklenmesi ve analiz edilmesiHLC-07 İşletme İçi Metot
KimyasalOrganik, İnorganik ve Toksik Gaz ve Buhar İmisyonlar Toksik gaz ve Buharların Dedektör Tüpler Kullanılarak ÖlçülmesiASTM D 4490
KimyasalVOC Uçucu Organik Bileşiklerden Numune Alma ve  AnalizTS ISO 16200-1
KimyasalÇalışma Ortamı havasında ve Kişisel Maruziyet – Ağır Metaller Çalışma ortamında Atomik  Absorbsiyon Spektrofotometre  ile Metal Tayini (Au, Ag, Al, Ba, Be, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Mg,  Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sn, Tl, Zn, Cd, Na, Ti, K)HLC-05 İşletme İç Metot
KimyasalKişisel ve İş Yeri Ortamı Toz Optik yöntem ile hava kirliliği ölçme metotları havada süspansiyon durumunda bulunan madde miktarının tayiniCEN TR 16013-3
KimyasalOrtam Havası Oksijen (O2 ) Ortam havasında bulunan gaz konsantrasyonlarının (O2) portatif gaz ölçüm cihazı ile tayiniNIOSH 6601
KimyasalOrtam Havası Karbonmonoksit (CO) Ortam havasında bulunan gaz konsantrasyonlarının (CO) portatif gaz ölçüm cihazı ile tayiniNIOSH 6604
KimyasalOrtam Havası Yanıcı gazlar, zehirli gazlar veya oksijenin ölçülmesi Ortam havasında bulunan gaz konsantrasyonlarının portatif gaz ölçüm cihazı ile tayini(H2S, %LEL, CO, O2, CO2, SO2, NO2 )HLC-04 İşletme İçi Metot
KimyasalKristalin Silika (SiO2) İş yeri ortamındaki Kristalin Silika Tayini (SiO2)NIOSH 7601
KimyasalSerbest Silika (SiO2)İş yeri ortamındaki Serbest Silika Tayini (SiO2)NIOSH 7602
KimyasalKristalin Silika (SiO2)İş yeri ortamındaki Kristalin Silika Tayini (SiO2)MDHS 101/2
KimyasalKarbon Siyahıİş yeri ortamındaki Karbon Siyahı TayiniOSHA ID 196
KimyasalAğır Metal ve Bileşikleri (Pb)İş yeri ortamındaki Kurşun TayiniNIOSH 7082
KimyasalLastik Buharı ve Tozuİş yeri ortamındaki Lastik Buharı ve Tozu TayiniMDHS 47/3
KimyasalMetal İşleme Sıvısında TozMetal İşleme Sıvısında Oluşan Toz ve Aerosol ÖlçümüNIOSH 5524
KimyasalAntimon (Sb), Kalay (Zn), Potasyum(K)İş yeri ortamındaki Antimon (Sb), Kalay (Zn), Potasyum(K) TayiniOSHA ID 121
KimyasalKrom+6 Tayiniİş yeri ortamındaki Krom+6 TayiniNIOSH 7600
KimyasalMgO, CaO, TiO2İş yeri ortamındaki Magnezyum Oksit, Kalsiyum Oksit, Titanyum Dioksit

Hesaplama Metodu

HLC.08 & HLC.05 – İşletme İçi Metot
KimyasalAsfalt Dumanıİş yeri ortamındaki Asfalt Dumanı TayiniNIOSH 5042
KimyasalFosfinİş yeri ortamındaki Fosfin TayiniNIOSH 6002
KimyasalAsetik Anhidritİş yeri ortamındaki Asetik Anhidrit TayiniNIOSH 3506
KimyasalAzotoksitİş yeri ortamındaki Azotoksit ve Azotdioksit TayiniNIOSH 6014
KimyasalAsbestİş yeri ortamındaki Asbest TayiniNIOSH 7400
KimyasalKükürtdioksit (SO2)İşyeri Ortamındaki Kükürtdioksit (SO2) TayiniNIOSH-NMAM 6004
KimyasalBromür (Br2 ) ve Klorür (Cl2)İşyeri Ortamındaki Ortam Bromür (Br2 ) ve Klorür (Cl2) TayiniNIOSH-NMAM 6011
KimyasalHidrojen Sülfür (H2S)İşyeri Ortamındaki Hidrojen Sülfür (H2S) TayiniNIOSH-NMAM 6013
KimyasalHidrojen Florür (HF)İşyeri Ortamındaki Hidrojen Florür (HF) TayiniNIOSH-NMAM 7906
KimyasalHidroklorik Asit (HCl)İşyeri Ortamındaki Hidroklorik Asit (HCl) TayiniNIOSH-NMAM 7907
KimyasalHidrobromik Asit (HBr)İşyeri Ortamındaki Hidrobromik Asit (HBr) TayiniNIOSH-NMAM 7907
KimyasalNitrik Asit (HNO₃)İşyeri Ortamındaki Nitrik Asit (HNO₃) TayiniNIOSH-NMAM 7907
KimyasalSülfürik Asit (H₂SO₄)İşyeri Ortamındaki Sülfürik Asit (H₂SO₄) TayiniNIOSH-NMAM 7908
KimyasalKlordioksit (ClO2)İşyeri Ortamındaki Klordioksit (ClO2) TayiniOSHA-ID 202
KimyasalOzon (O3)İşyeri Ortamındaki Ozon (O3) ÖlçümüOSHA-ID 214
KimyasalHidrojenperoksit (H2O2)İşyeri Ortamındaki Hidrojenperoksit (H2O2) ÖlçümüOSHA-ID 1019
KimyasalAlüminyum oksit (Al2O3)İşyeri Ortamındaki Alüminyum oksit (Al2O3) ÖlçümüOSHA-ID 198SG
KimyasalKalsiyum Karbonat (CaCO3)İşyeri Ortamındaki Kalsiyum Karbonat (CaCO3) Ölçümüİşletme İçi Metot-
TA.400.Rev00

Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.