KİMYASAL, VOC ÖLÇÜMÜ

VOC parametresi İSG ölçümlerinin en önemli adımlarındandır. En basit bir ofis ortamında bile sadece fotokopi makinesinden yaklaşık 30 çeşit VOC’ ye maruz kalmak mümkündür. Elimizi yıkadığımız sabundan tutun da arkadaşımızın sıktığı parfüme kadar aslında her an VOC’ lerle iç içeyiz. Haliç İş Hijyeni Laboratuvarı ise üretim alanlarında ve ofislerde en çok karşılaşılan 51 parametre ile bu konuda da her zaman yanınızda, üstelik tam da ihtiyacınız olan çalışma aralığına sahip olarak…

Anilin                                                 Hekzan                                                  Siklohekzan
Asetikasit                                         Heptan                                                   Siklohekzanon
Asetilaseton                                     IPA                                                          Stiren
Aseton                                               Isobutilmetilketon                               tert-Butilmetileter
Asetonitril                                         Isopropilasetat                                     Tetrahidrofuran
Benzen                                              Klorobenzen                                          Toluen
Butilglikol                                          Kloroform                                              Metil-3-Heptanon
Bütaol                                                MEK                                                        Trietilamin
Dietilamin                                         Metanol                                                  Trikloretilen
Dietileter                                           MP-Ksilen                                               Vinilasetat
Dikloroetan                                       Metilsiklohekzan                                  1,1,2-Trikloretan
Diklorometan                                   N-Butilasetat                                          1,2,4-Triklorbenzen
Etanol                                                O-Ksilen                                                  1,2,4-Trimetilbenzen
Etilasetat                                          Oktan                                                       1,4-Dioksan
Etilbenzen                                        Petan                                                       1-Methoxy-2-Propanol
Etilenglikolmonometileter             Pridin                                                       1-Propanol
Fenol                                                 Propilbenzen                                          2-Heptanon

VOC nedir? Etkileri nelerdir?

VOC’ ler düşük kaynama noktaları nedeniyle iç ortam havasında buhar halinde bulunan organik bileşiklerdir. VOC (Volatile Organic Compounds) yani Uçucu Organik Bileşikler (UOB) düşük konsantrasyonlarda uyuşukluk, baş ağrısı ve yorgunluk gibi özellikle de sinir sistemini ilgilendiren semptomların ortaya çıkmasına neden olur. Maruziyetin kronik hale gelmesi ile kanserojenik etkiler gösterebilirler. Düşük konsantrasyonlardaki VOC’ lere sürekli maruziyet, solunum yolu hastalıklarına ve astıma yol açar. Maruz kalınan konsantrasyonlar yükseldikçe etkileri de şiddetlenir; koma ve ölüme bile neden olabilir.

Hangi Mevzuatlar?

Bu konuda yol göstericimiz; Kimyasal maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik gibi ulusal mevzuatlardır. Mühendislik ve kimya konularında uzman kadromuz bununla da yetinmez ve zaman zaman, NIOSH (Ulusal Mesleki Sağlık ve Güvenlik Enstitüsü), OSHA (Mesleki Sağlık ve Güvenlik Kurumu), ACGİH (Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı) gibi uluslararası mevzuat ve dokümanlardan da yararlanarak en doğru ve en uygun olanı bulmayı amaçlar.

Hangi standart / metot?

TS ISO 16200-1 ‘İş Yeri Hava Kalitesi-Uçucu Organik Bileşiklerden Numune Alma ve Çözücü Desorpsiyonu/Gaz Kromatografisiyle Analiz’ metodu hidrokarbonlar, halojenlenmiş hidrokarbonlar, esterler, glikol eterler, ketonlar ve alkolleri ihtiva eden oldukça geniş bir uçucu organik bileşik aralığına uygulanabilir. Hava numunesinin belli bir hacmi, numunesi alınacak bileşik veya karışım için seçilen uygun bir tutucu (veya tutucular) bulunduran seri haldeki bir veya daha fazla tutucu tüplerden geçirilir. Uygun tutucuların seçilmesi kaydıyla, uçucu organik bileşenler tutucu tüpte tutulur ve böylece geçen hava akımından ayrılır. Toplanan buhar çözücü ile ayrılır ve elde edilen çözelti, alev iyonlaşma dedektörü, kütle spektrometresi veya seçilen başka bir dedektör ile donatılmış gaz kromatografi cihazı ile analiz edilir. Havadaki UOB‘lerin buharlarının ölçülmesi için bu standardın geçerli olduğu derişim aralığı, alınan numune hacmine bağlıdır. Örneğin, 10 litre hava numunesinde, bu aralık her organik bileşik için yaklaşık 1 mg/m3-1000 mg/ m3‘tür. 1 litre hava numunesinde, bu aralık her organik bileşik için yaklaşık 10 mg/ m3-10 000 mg/m3‘tür ve alınan numunenin hacmi ile orantılıdır.

İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.