Emisyon Ölçüm Laboratuvarı

Emisyon ölçümleri, tesislerin faaliyetine bağlı olarak yakıt kullanımı veya üretim prosesi sebebiyle oluşan ve baca aracılığı ile atmosfere atılan kirletici konsantrasyonlarının bacadaki uygun noktalardan örneklenerek laboratuvarda veya yerinde analiz edilmesidir. Adı geçen kirletici emisyon kaynağı bulunan faaliyetlere gerçekleştirilen teknik ziyaretler ve bağlı mevzuatların emirleri doğrultusunda belirlenen parametreler, uygun standart metotlar ve son teknoloji ürünü analiz cihazları kullanılarak analiz edilir. Ölçülen değerler firmaların kendi kontrol ve ar-ge çalışmaları kapsamında veya ilgili çevre mevzuatları kapsamında değerlendirilerek gerekli hallerde uygun emisyon azaltıcı tedbirlerin alınması sağlanır.

Firmaların kontrol ve ar-ge çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ölçümler, görülmek istenen spesifik parametreler kapsamında müşteri taleplerini tam olarak yerine getirecek şekilde raporlanırken, çevre İzni kapsamında gerçekleştirilen baca gazı – emisyon ölçümleri, Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği’ nin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyetleri gerçekleştiren tesislerde, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, denetim erkinin kabul kriterlerine uygun şekilde yapılmakta ve raporlanmaktadır.

Emisyon ölçümlerini yapabilme şartlarını sağlayan ilk laboratuarlar arasında olan HALİÇ ÇEVRE LABORATUVARI, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen AKREDİTASYON sertifikasına sahip olup, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da yetkilendirilmiş ilk laboratuvarlar arasındadır.

 

Emisyon

Çevre Ölçüm ve Analizleri (Emisyon Ölçümü)  | TÜRKAK 17025 Akreditasyonlu                                        
• Bacada Partikül Madde (Toz) Ölçümü
• Bacada Yanma Gazları (CO, O2, CO2, SO2, NO/NO2/NOx) Ölçümü
• Bacada Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ve Buhar Ölçümü
• Bacada Toplam Organik Karbon (TOC) Ölçümü
• Baca Gazı Hız, Nem, Sıcaklık, İslilik Ölçümü
• Baca Gazı Nem Yüzdesi Belirlenmesi
• Baca Yüksekliklerinin (Abak Hesabı ile) Belirlenmesi
• Ağır Metal Ölçüm ve Analizi(Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Manganez (Mn), Cıva (Hg), Nikel (Ni), Fosfor (P), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Talyum (Tl), Çinko (Zn), Vanadyum(V))
• Bacada Klor (HCl) Ölçüm ve Analizi
• Bacada Flor (HF) Ölçüm ve Analizi
• Bacada Nitrik Asit (HNO₃) Ölçümü ve Analizi
• Bacada Hidrojen Sülfür (H₂S) Ölçümü ve Analizi
• Bacada Amonyak (NH₃) Ölçüm ve Analizi
• Bacada Formaldehit (CHO) Ölçüm ve Analizi
• Bacada Sülfürik Asit (H₂SO) Ölçüm ve Analizi
• Bacada Siyanür (HCN) Ölçüm ve Analizi
• Poliaromatik Hidrokarbon (PAH) Örneklemesi
• PCDD/PCDF Örneklemesi
• Kazan Verimi, Kazan Kayıpları, Filtre Performans, Deneme Yakması Ölçümleri
• Trafik ve İş Makinelerinden Kaynaklanan Emisyon Ölçümleri
• Bacada Fosforik Asit (H3PO4) Örnekleme ve Tayini
• Bacada Krom+6 Örneklemesi ve Tayini
• Metan(CH) ölçümü
• Silika Örnekleme ve Tayini (SiO₂)

 Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği Sunumu
 Bacagazı Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği ve Çevrimiçi İzleme Sunumu
 Emisyon Ölçüm Özet Rapor Formatı
 Emisyon Ölçüm Raporu Formatı
 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik Ekler

Emisyon Raporu Geçerlilik Süresi

Madde 1 ve Madde 14 – (SKHKKY/ 13 Nisan 2012 tarih 28263 sayılı RG.)

MADDE 1- 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendindeki “kapsamında yer alan işletmeler için emisyon ölçüm raporu geçerlilik süresi üç yılı,” ibaresi “kapsamındaki işletmeler için emisyon ölçüm raporu geçerlilik süresi iki yılı,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14– (1) İşletmeci veya işletme sahibi; çevre izni veya emisyon izni bulunan işletmeler için, emisyon iznine veya çevre iznine esas ölçüm raporunun tarihini esas alarak, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğe göre çevre iznine ve lisansına tabi işletmelere iznin verildiği sırada öngörülen verilerden herhangi bir sapma olup olmadığını ve tesiste gerçekleştirilen iyileştirmeleri her iki yılda bir, rapor etmek zorundadır. Ölçüm raporu, standartlara uygun numune alma şartları ve ölçüm metotları dikkate alınıp, emisyon ölçümleri yapılmak suretiyle Ek-11’deki formata uygun olarak hazırlanır. Raporun bir nüshası işletmede muhafaza edilir, talepleri hâlinde yetkili mercilere veya denetimler sırasında denetim görevlilerine sunulur.”

 SKHKK Yönetmelik Uygalaması Genelgesi (2009/19)
 Sera Gazı Emisyonları Hakkında Yönetmelik
 Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ Taslağı
 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

 


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.